• Projekt NCN Nr DEC-2018/02/X/ST10/00573, Temat „Analiza szerokości, anatomii i składu izotopowego przyrostów rocznych Quercus pontica jako źródło informacji o zmianach klimatu Małego Kaukazu w ostatnich stuleciach„, kierownik projektu – dr Magdalena Opała-Owczarek, czas realizacji 12 miesięcy. 
 • Projekt NCN Nr DEC-2017/25/B/ST10/01838, Temat „Wpływ inwersji temperatury w warstwie granicznej atmosfery na zanieczyszczenie powietrza”, kierownik projektu – prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź, czas realizacji 24 miesiące.
 • Project INTERACT Transnational Access, International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic, EU H2020 European Commission HORIZON 2020, grant agreement no 730938, Temat: „REACT: Growth-ring record of modern extreme weather phenomena in the Low Arctic„, kierownik – dr Magdalena Opała-Owczarek, czas realizacji 2017-2018 r.
 • Projekt NCN Nr DEC-2013/09/B/ST10/00634, Temat „Porównanie zmienności warunków termicznych w ostatnim tysiącleciu w górach Azji Środkowej i Europy Środkowej”, kierownik projektu – prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź. Projekt zespołowy. Zespół:  prof. UŚ dr hab. Oimahmad Rahmonov, dr Magdalena Opała-Owczarek, dr Łukasz Małarzewski. czas realizacji 20.03.2014 – 19.03.2017 r.
 • OPI – Polsko-Szwajcarski Program Badawczy PSPB-153/2010. Temat: “FLORIST – Zagrożenie powodziowe na przedpolu Tatr (Flood risk on the northern foothills of the Tatra Mountains – FLORIST)”, Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew W. Kundzewicz, Kierownik zadań WP1-WP3: dr Ryszard Kaczka, Zespół z Katedry Klimatologii: prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź, dr Ewa Łupikasza, dr Łukasz Małarzewski. Projekt zespołowy. Kierownik zadania WP3 – Detekcja zmian czynników generujących powodzie. Czas realizacji 2011-2016 r.
 • Projekt nr UDA-POKL.04.01.01-00-215/08-00 „UPGOW Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy”, kierownik: Prof.dr hab. Halina Widła. Temat:  Wykonawca zadania 46: Opracowanie programów i materiałów dydaktycznych oraz wdrożenie programów kształcenia z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość – przygotowanie treści merytorycznych do e-wykładu: Prawdziwe oblicze aerozoli. Uniwersytet Śląski, Katowice. Nazwa ośrodka: Wydział Filologii Uniwersytetu Śląskiego. Z Katedry Klimatologii WNoZ UŚ uczestniczą: dr Mieczysław Leśniok, czas realizacji 2010-2013 r.
 • Projekt operacyjny POIG.01.01.02-24-078/09. Temat: „Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego (ZiZOZap)”, Wykonawca Zadania 6: Opracowanie i realizacja monitoringu operacyjnego; Działanie 6.2. Monitoring operacyjny i modelowanie stanu fizyko-chemicznego wód powierzchniowych i podziemnych zbiornika, w tym: ładunku biogenów i ksenobiotyków, kierownik: Prof. dr hab. Paweł Migula. Nazwa ośrodka Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, z Katedry Klimatologii WNoZ UŚ uczestniczą: dr Zbigniew Caputa , dr Mieczysław Leśniok, czas realizacji 2009–2013 r.
 • Projekt strategiczny NCBiR SP/B/3/76469/10. Temat: „Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków, w ramach zadania badawczego nr 3: Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii w budownictwie”, Kierownik dr Zbigniew Caputa – koordynator, zespół z Katedry Klimatologii WNoZ UŚ uczestniczą: dr Zbigniew Caputa, dr Katarzyna Dąbrowska-Zapart, czas realizacji 2010–2013 r.
 • Projekt specjalny IPY/269/2006. Temat: „Dynamiczna odpowiedź lodowców Svalbardu na zmiany klimatu i jej skutki środowiskowe”. Kierownik: koordynator: prof. dr hab. Jacek Jania (Uniwersytet Śląski). Z Katedry Klimatologii uczestniczy mgr Tomasz Budzik: prace terenowe oraz opracowania naukowe. Czas realizacji: 2007-2010 r.
 • Projekt NSF 07-598: „CNH: Towards an Integrated Framework for Climate Change Impact Assessments for International Market Systems with Long-Term Investments – CLIMARK” NU-0409-001-1-01. Kierownik – Prof. Dr Julie Winkler, USA.Nazwa ośrodka: Michigan State University, Department of Geography, 238 Geography Building, East Lansing, MI 488241117, United States. Z WNoZ UŚ uczestniczy prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź (jako international collaborator), dr Łukasz Małarzewski, dr Magdalena Opała (postdocs). Czas trwania projektu: 60 miesięcy od 1.09.2009-30.09.2015 r.
 • Projekt  BALTEX (The Baltic Sea Experiment), phase II 2003-2012. Tytuł: “Continental-scale Experiment (CSE) of the Global Energy and Water Cycle Experiment (GEWEX) within the World Climate Research Program (WCRP)”, kierownik: prof. Hans von Storch.Nazwa ośrodka: International BALTEX Secretariat, Helmholtz-Zentrum Geesthacht. Max-Planck-Straße 1, D-21502 Geesthacht, Germany. Udział z Katedry Klimatologii: dr Małgorzata Falarz, Prof. Tadeusz Niedźwiedź, dr Ewa Łupikasza, dr Łukasz Małarzewski. Zadanie: BACC II – Second BALTEX Assessment of Climate Change in the Baltic Sea Basin – udział w przygotowaniu monografii do druku w wydawnictwie Springer. Tadeusz Niedźwiedź – lead author of chapter 2.3. M. Falarz  współautor rozdziału „Terrestrial cryosphere”. Czas realizacji: 2009 – 2015 r.
 • Projekt badawczy Nr Nr 2011/01/B/ST10/00548. Temat: „Geomorfologiczny, sedymentologiczny i botaniczny zapis działalności człowieka podstawą do rewaloryzacji środowiska w wybranych strefach krajobrazowych Polski Południowej”, kierownik – prof. dr hab. Ireneusz Malik, udział z Katedry Klimatologii: dr Magdalena Opała, czas realizacji 2011-2014 r.
 • Udział w projektach badawczych w innych ośrodkach naukowych krajowych. Temat: „Drzewa jako bioindykatory przemysłowych zanieczyszczeń powietrza w okresie wdrażania pro-ekologicznej polityki na obszarze Śląska” Akronim: BIOPOL” (NCN, nr decyzji: DEC-2011/03/D/ST10/05251). Nazwa ośrodka Politechnika Śląska, Kierownik dr inż. Barbara Sensuła, zespół – dr Magdalena Opała,  czas realizacji: 2012 – 2014 r.
 • Projekt Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej – „Take a Breath! – Adaptation Actions to reduce advarse health impacts of air pollution”. Priorytet 3, obszar interwencji 3.2: Redukcja ryzyka oraz wpływu zagrożeń naturalnych pochodzących od człowieka. Akronim: „TAB”. Lider Projektu: Główny Instytut Górnictwa. Koordynator Projektu: Eugeniusz Jędrysik. Temat zadania: Stworzenie Platformy Zdrowego Środowiska (na podstawie badań z obszaru Sosnowca). Wykonawca – dr Mariola Jabłońska, prof. Janusz Janeczek, dr Mieczysław Leśniok, dr Łukasz Małarzewski, rodzaj projektu – zespołowy, czas realizacji 2011-2014 r.
 • Projekt badawczy Nr N N306 314 439. Temat: „Zmienność stężenia i składu pyłów atmosferycznych w zależności od warunków meteorologicznych i ocena ich oddziaływania na zdrowie człowieka (na przykładzie Sosnowca)”, kierownik – dr Mieczysław Leśniok, zespół  10 pracowników naukowych + 5 pracowników technicznych WNoZ UŚ, zespół interdyscyplinarny, rodzaj projektu – własny, czas realizacji 2010-2013 r.
 • Projekt badawczy Nr N N306 2439 39. Temat: „Genetyczne uwarunkowania opadów ekstremalnych w Europie oraz ich zmienność przestrzenno czasowa”, kierownik – dr Ewa Łupikasza. rodzaj projektu – habilitacyjny, czas realizacji  29.09.2010 – .09.2013 r.
 • Projekt badawczy Nr N N306 047939. Temat: „Silne wyże nad Europą i ich wpływ na kształtowanie pogody w Polsce w latach 1951-2005”, kierownik – dr Zuzanna Bielec-Bąkowska, rodzaj projektu – własny, czas realizacji 15.09.2010 – 14.03.2013 r.
 • Projekt badawczy promotorski Nr N N306 139638). Temat: „Rekonstrukcja warunków klimatycznych Górnego Śląska w ostatnich stuleciach na podstawie drewna historycznego”, kierownik – prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź, zespół – mgr Magdalena Opała, rodzaj projektu – promotorski, czas realizacji 16.03.2010 – 9.08.2012 r.
 • Projekt badawczy Nr N N306 119936. Temat: „Zmienność czasowa i uwarunkowania synoptyczne występowania rodzajów i postaci opadów atmosferycznych na przykładzie Krakowa„, kierownik – dr hab. Robert Twardosz, nazwa ośrodka: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej. Z Katedry Klimatologii WNoZ UŚ uczestniczą: dr Ewa Łupikasza i prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź, czas realizacji 2010-2012 r.
 • Projekt międzynarodowy: Kierownik: Dr Elizabeth Koch, Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Wien, Austria. Temat: COST 725: „Establishing a European Phenological Data Platform for Climatological Applications”,Nazwa ośrodka: EC-ESF COST Office, Avenue Louise 149, B-1050 Brussels, Belgium; COST = European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research, Domain ESSEM = Earth System Science and Environmental Management. Z WNoZ UŚ uczestniczy prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź, ekspert krajowy z Polski, członek Management Committee COST-725, WG1 – Inventory of data and metadata, współautor monografii: „The history and current status of plant phenology in Europe”. Czas trwania projektu COST-725: 29.01.2004-4.04.2009.
 • Projekt badawczy promotorski Nr N N306 425434. Temat: „Wpływ warunków meteorologicznych na zmienność występowania alergennego pyłku wybranych roślin w Sosnowcu (1997-2007)”, kierownik – prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź, zespół – mgr Katarzyna Dąbrowska-Zapart, rodzaj projektu – promotorski, czas realizacji 2008-2009 r.
 • Projekt badawczy promotorski Nr N N306 424534. Temat: „Osobliwości w przebiegu rocznym temperatury powietrza i ich przyczyny synoptyczne”, kierownik – prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź, zespół – mgr Łukasz Małarzewski, rodzaj projektu – promotorski, czas realizacji 2008-2009 r.
 • Projekt badawczy własny N 306 044 32/31 78. Temat: „Współczesne zmiany środowiska przyrodniczego różnych warunkach topoklimatycznych Wyżyny Krakowskiej na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego (OPN)”, kierownik – Tadeusz Niedźwiedź, zespół – Zbigniew Caputa, Mieczysław Leśniok, Łukasz Małarzewski, rodzaj projektu – własny, czas realizacji 2007-2010 r.
 • Nr grantu PB-651-NoZ/2007 (N N 306 391433). Temat: „Rola cyrkulacji atmosferycznej w kształtowaniu zachmurzenia ogólnego w Europie”, kierownik – dr hab. prof. UŚ Zbigniew Ustrnul, zespół – mgr Romana Adamczyk, rodzaj projektu – promotorski, czas realizacji 2007-2009 r.
 • Nr grantu:PB-644/NoZ/2007 (N306 032 32/1701). Temat: „Zmienność i interakcje centrów aktywności atmosfery półkuli północnej w drugiej połowie 20 wieku i ich wpływ na zmiany warunków klimatycznych Europy”,kierownik – dr Małgorzata Falarz, rodzaj projektu – własny, czas realizacji 24.04.2007-31.12.2009 r.
 • Udział w projektach KBN w innych ośrodkach naukowych: Kierownik prof. dr hab. Aleksander Guterch. Temat: „Struktura, ewolucja i dynamika litosfery, kriosfery i biosfery w Europejskim sektorze Arktyki oraz w Antarktyce”. Zadanie 2: Reakcje abiotycznego środowiska polarnego na globalne zmiany klimatu. Podzadanie 2a: Określenie wskaźników fluktuacji klimatu w warunkach polarnych. Część podzadania 2a: Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu zmienności klimatu w europejskim sektorze Arktyki (w XX wieku i do roku 2005). Nazwa ośrodka: Instytut Geofizyki PAN, Warszawa. Nr grantu   PBZ-KBN-108/P04/2004 NB-4/IG/2005.Kierownik zadania 2: dr Piotr Głowacki, Instytut Geofizyki PAN, Warszawa. Kierownik podzadania 2a:  prof. dr hab. Rajmund Przybylak, UMK Toruń. Zespół KK do wykonania części podzadania 2a:. prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź, dr Ewa Łupikasza, mgr Tomasz Budzik. Rodzaj projektu – zamawiany; Czas realizacji 1.07.2005 – 31.12.2006 r.
 • Nr grantu 2 PO4E 062 29. Temat: „Zmienność adwekcji mas powietrza arktycznego nad Europą w latach 1951-2004”, kierownik – dr hab. prof. UŚ Zbigniew Ustrnul, zespół – mgr Michalina Kasprzyk-Kuźniak, rodzaj projektu – promotorski, czas realizacji 30.09.2005-31.03.2007 r.
 • Projekt badawczy zamawiany PBZ-KBN-086/P04/2003. Temat: „Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce (Ocena zdarzeń oraz prognozowanie ich skutków dla środowiska życia człowieka)”, koordynator – prof. dr hab. Jacek Jania; udział w zadaniu 1.„Współczesne trendy i ocena częstości występowania zdarzeń ekstremalnych ze szczególnym uwzględnieniem 2 połowy XX wieku”, kierownik zadania – Tadeusz Niedźwiedź, zespół – dr hab. Prof. UŚ Zbigniew Ustrnul, dr Zuzanna Bielec-Bąkowska, dr Małgorzata Falarz, dr Ewa Łupikasza, lic. Katarzyna Kostańska, rodzaj projektu – zamawiany, czas realizacji 1.04.2004 – 1.04.2006 r.
 • Projekt badawczy promotorski KBN 2 P04E 054 29. Temat: „Wpływ cyrkulacji atmosfery na temperaturę powietrza i opady w podzwrotnikowej i umiarkowanej strefie Ameryki Południowej”, kierownik – prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź, zespół – mgr Joanna Gawor, rodzaj projektu – promotorski, czas realizacji 30.09.2005-28.02.2007 r.
 • Nr grantu 3 P04E 041 24.Temat: „Struktura termiczna przyziemnej warstwy powietrza w obszarze przemysłowym na przykładzie Górnego Śląska”, kierownik – dr Mieczysław Leśniok, zespół – dr Zbigniew Caputa, prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź, rodzaj projektu – indywidualny, Czas realizacji 8.03.2003 – 7.11.2004 r.
 • udział w projektach KBN w innych ośrodkach naukowych: Nr grantu 6 P04E 018 20. Temat „Wieloletnia zmienność pokrywy śnieżnej w Polsce na tle zmian cyrkulacyjnych, termicznych i opadowych”, kierownik – prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź, zespół – mgr Małgorzata Falarz, rodzaj projektu – promotorski. Nazwa ośrodka: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział w Krakowie.
 • Nr grantu 6 P04E 024 20. Temat: „Bilans promieniowania dla wybranych powierzchni czynnych Wyżyny Śląsko-Krakowskiej”, kierownik – prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź, zespół – mgr Zbigniew Caputa, rodzaj projektu – promotorski, czas realizacji 1.04.2001 – 31.10.2002 r.
 • Nr grantu 6 PO4E 009 21. Temat:„Wieloletnia zmienność występowania burz w Polsce w XX wieku w świetle warunków synoptycznych”, kierownik – Dr Zuzanna Bielec-Bąkowska, rodzaj projektu – indywidualny, czas realizacji01.09.2001 – 31.12.2002 r.
 • Projekt Hungarian Meteorological Service i WMO. Temat: „Homogenization and Quality Control in Climatological Databases”, wykonawca – Tadeusz Niedźwiedź, czas realizacji: 2001 r.
 • Projekt METEOHYDROHAZARDS, Research Training Network Unii Europejskiej. Temat:  „Mitigation of Meteorological and Hydrological Hazards”, Program jest koordynowany przez prof. N. Daleziosa z Volos University, Grecja, uczestnik projektu – Tadeusz Niedźwiedź, czas realizacji: 2001-2002 r.
 • Projekt badawczy KBN 6P04E 007 19.Temat: „Zmienność wybranych elementów klimatu Tatr w drugiej połowie XX wieku (1951-2000)”, kierownik – prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź. Zespół  – mgr Grażyna Bil, czas realizacji   – 1.08.2000 – 31.12.2001 r.
 • Nr grantu 6 P04E 008 19. Temat: „Zmienność  temperatury powietrza w Antarktyce w okresie 1961-1998 na tle zmian globalnych”, kierownik – mgr Tomasz Budzik, Czas realizacji: 1.08.2000-31.12.2000 r.
 • Grant aparaturowy nr. 2335/IA/160/97. Temat: „Stacja Odbioru Zdjęć Satelitarnych dla wydziału Nauk o Ziemi UŚ oraz automatyczne stacje meteorologiczne”, czas realizacji: 1.01.1998-30.06.1999 r