WSKAŹNIKI WILGOTNOŚCI POWIETRZA
Zawartość pary wodnej w powietrzu nazywana jest wilgotnością powietrza, która można określić w jednostkach wagowych(g*m-3) lub jednostkach ciśnieniach(hPa)Przedstawiamy zawartość pary wodnej za pomocą kilku wskaźników:

prężność pary wodnej (e) – ciśnienie jakie wywiera para wodna zawarta aktualnie w powietrzu. Określa się ją w hPa lub rzadziej w mmHg.

prężność maksymalna pary wodnej (E) – najwyższe ciśnienie pary wodnej nasyconej względem płaskiej powierzchni wody w danej temperaturze. Wielkość prężności maksymalnej przy stałej objętości powietrza zależy od temperatury. Wyrażana jest w hPa i mmHg.

wilgotność względna (f) – stosunek aktualnego ciśnienia pary wodnej do maksymalnego w danej temperaturze wyrażony w %.

f = (e / E) * 100

niedosyt wilgotności powietrza (Δ ) – różnica między maksymalnym ciśnieniem pary wodnej a aktualnym w danej temperaturze.

Δ = E – e [hPa, mmHg]

wilgotność bezwzględna (a) – ilość gramów pary wodnej w jednostce objętości powietrza [g/cm3]. Można ja wyliczyć z zależności:

a = 216,7 * e / T

e – ciśnienie pary wodnej w hPa
T – temperatura powietrza w K

wilgotność właściwa (q) – ilość gramów pary wodnej w 1kg powietrza wilgotnego [g/kg]

q = (622 e) / (p – 0,378 * e)

e – ciśnienie pary wodnej w hPa lub mmHg
p – ciśnienie atmosferyczne w hPa lub mmHg

temperatura punktu rosy (td) – temperatura, przy której zawarta w powietrzu para wodna stanie się parą nasyconą. Oznacza to, że przy tej temperaturze aktualne ciśnienie pary wodnej staje się ciśnieniem maksymalnym.

e = E

WSKAŹNIKI WILGOTNOŚCI POWIETRZA (program)