Prace dyplomowe z zakresu meteorologii i klimatologii

 

 

Zakładki

 

 

Doktoraty realizowane

Doktoraty zakończone

                 

Prace magisterskie 1998-2000

Prace magisterskie 2001-2005

Prace magisterskie 2006-2010

Prace magisterskie 2011-2015

Prace magisterskie 2015-2020

 

Prace licencjackie 2002-2010

Prace licencjackie 2010-2020

 

Prace inżynierskie 20010-2020

 

 

 

 

 

Doktoraty realizowane

 

mgr Mohit Phulara, „Tytuł pracy: Dendroclimatic response of tundra vegetation to contemporary environmental changes in the Arctic / Dendroklimatyczna  reakcja roślinności tundrowej na współczesne zmiany środowiska w Arktyce”, opiekun pracy: dr hab. Magdalena Opała-Owczarek, prof. UŚ

Wojciech Pilorz, „Detekcja, charakterystyka klimatologiczna i skutki groźnych zjawisk meteorologicznych w Polsce”, opiekun pracy: dr hab. Ewa Łupikasza, prof. UŚ

Dariusz Zajączkowski, „Przestrzenno-czasowe zróżnicowanie bilansu promieniowania i wskaźników przezroczystości atmosfery oraz ich związek z zanieczyszczeniem powietrza w Metropolii Zagłębiowsko-Górnośląskiej”, opiekun pracy: dr hab. Ewa Łupikasza, prof. UŚ

Aleksandra Renc, „Przestrzenne i sezonowe zróżnicowanie miejskiej wyspy ciepła w Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na podstawie danych satelitarnych”, opiekun pracy: dr hab. Ewa Łupikasza, prof. UŚ

Jan Zimnol, Ocena walorów klimatu Goczałkowic-Zdroju w aspekcie działalności uzdrowiskowej i rekreacji”, opiekun pracy: dr hab Zuzanna Bielec-Bąkowska, prof. UŚ

Katarzyna Cielecka-Nowak, Uwarunkowania oraz zmienność wieloletnia występowania ciekłych oraz stałych opadów atmosferycznych na Spitsbergenie”, opiekun pracy: dr hab. Ewa Łupikasza, prof. UŚ   ??????

 

 

Doktoraty zakończone

 

Ksenia Dobrowolska,, „Typy pogody w wybranych strefach klimatycznych Azji”. Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, promotor: prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź, promotor pomocniczy: dr Zuzanna Bielec-Bąkowska (obecnie dr hab.)

Magdalena Opała, „Rekonstrukcja warunków klimatycznych Górnego Śląska w ostatnich stuleciach na podstawie drewna historycznego”. Studia doktoranckie 2008/2009-2011/2012, przewód otwarty 2009, grant promotorski, Obrona: 9.10.2012 r.,zatwierdzony 16.10.2012 r., recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Klimek, UŚ, prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul UJ.

Łukasz Małarzewski, „Osobliwości w przebiegu rocznym temperatury powietrza i ich przyczyny synoptyczne”, Obrona: Wydział Nauk o Ziemi, studia doktoranckie 2005/2006-2008/2009; przewód otwarty, grant promotorski, obrona: 17.11.2009 r., recenzenci: prof. dr hab. Rajmund Przybylak, UMK Toruń, prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul UJ.

Katarzyna Dąbrowska-Zapart, „Wpływ warunków meteorologicznych na zmienność występowania alergennego pyłku wybranych roślin w Sosnowcu (1997-2007)”, Wydział Nauk o Ziemi, studia doktoranckie 2005/2006-2008/2009; przewód otwarty, grant promotorski, Obrona: 3.11.2009 r., recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Szczepanek UJ; prof. dr hab. Czylok WNoZ UŚ.

Romana Adamczyk, „Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu zachmurzenia ogólnego w Europie”, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, promotor dr hab. Prof. UJ Zbigniew Ustrnul, obrona pracy xx.xx.2009 r.

Anna Smolec, „Współczesna klasyfikacja klimatu Europy”, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, promotor dr hab. Prof. UJ Zbigniew Ustrnul, obrona pracy 11.2009 r.

Jadwiga Woyciechowska, „Rozkład temperatury powietrza na wybranych poziomach w troposferze i jego wpływ na temperaturę przy powierzchni Ziemi”, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, promotor dr hab. Prof. UŚ Zbigniew Ustrnul, obrona pracy xx.07?.2007 r.

Michalina Kasprzyk-Kuźniak, „Zmienność adwekcji mas powietrza arktycznego nad Europą w latach 1951-2004”, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, promotor dr hab. Prof. UŚ Zbigniew Ustrnul, obrona pracy 17.04.2007 r.

Joanna Gawor (Półkotycka), „Wpływ cyrkulacji atmosfery na temperaturę powietrza i opady w podzwrotnikowej i umiarkowanej strefie Ameryki Południowej”, Obrona: Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, studia doktoranckie zaoczne 2002/2003- 2005/2006; grant promotorski: przewód otwarty 23.11.2004; obrona, zatwierdzony xx.12.2006 r.

Artur Widawski, „Struktura przestrzenna wybranych elementów pogody w Alpach i Karpatach w świetle informacji satelitarnej NOAA i METEOSAT”, Obrona: Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, przewód otwarty …, obrona, zatwierdzony 11.01.2005 r.

Jerzy Radomski, „Rola cyrkulacji atmosferycznej w kształtowaniu zanieczyszczenia powietrza na Wyżynie Śląskiej”, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, promotor dr hab. Prof. UŚ Zbigniew Ustrnul, obrona pracy, zatwierdzenie 14.12.2004 r.

Anna Grzanka (Fiema), „Dynamika pokrywy śnieżnej w profilu Kraków-Kasprowy Wierch w okresach zimowych 1966/67-1995/96”, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, przewód otwarty, studia doktoranckie zaoczne, obrona; zatwierdzony 8.12.2003 r.

Małgorzata Falarz, „Wieloletnia zmienność pokrywy śnieżnej w Polsce na tle zmian cyrkulacyjnych, termicznych i opadowych”, Obrona: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, przewód otwarty dnia…., obrona 27.03.2003, zatwierdzenie 29.04.2003; grant promotorski KBN.

Zbigniew Caputa, „Struktura bilansu promieniowania na wybranych powierzchniach czynnych Wyżyny Śląsko-Krakowskiej”, Obrona: Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, przewód otwarty 10.2000 r.; grant promotorski KBN:  obrona 8.10.2002 r. ; zatwierdzenie 22.10.2002 r.

Dariusz Drzewiecki, „Geneza i dynamika wybranych zjawisk pogody niebezpiecznych dla lotnictwa (na przykładzie zachodniej części dorzecza Górnej Wisły)”, otwarcie przewodu: 22.12.1999 r., Obrona: Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, 13.03.2001 r.

Grażyna Bil, „Zmienność warunków meteorologicznych sprzyjających koncentracji lub dyspersji zanieczyszczeń powietrza w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym na tle sąsiednich regionów”, Obrona: Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, 9.01.2001 r.

Ewa Łupikasza, „Zmienność rocznego przebiegu opadów w Europie w XX wieku”, obrona: Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, 19.12.2000 r.

Zuzanna Bielec, „Zróżnicowanie przestrzenne i zmienność wieloletnia występowania burz w Polsce (1949-1998)”, obrona: Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, 10.10.2000 r., rec. prof. dr hab. Barbara Obrębska-Starklowa, UJ; prof. dr hab. Wojciech Warakomski, UMCS, Lublin.

 

 

 

Prace magisterskie 1998-2000

 

Rok Tytuł Nazwisko  studenta Imię    studenta Promotor
1998 Zanieczyszczenie powietrza na obszarze Jaworzna w latach 1985-1994. Bukańska-Szajner Dorota Dr Mieczysław Leśniok
1998 Zagrożenie środowiska przyrodniczego miasta Tarnowa. Wodzisz Beata Dr Mieczysław Leśniok
1998 Zjawiska powodziowe z zlewni Rzeki Kamiennej. Sadowska Agnieszka Dr Mieczysław Leśniok
1998 Wybrane problemy ekologiczne gminy Charsznica. Pieczyrak Monika Dr Mieczysław Leśniok
1998 Charakterystyka zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na terenie Cieszyna ze szczególnym uwzględnieniem dwutlenku siarki w 1997 roku. Kubisiak Bożena Dr Mieczysław Leśniok
1998 Dynamika pokrywy śnieżnej na tle warunków meteorologicznych w wybranych sezonach zimowych. Grzanka Anna Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
1998 Zawartość ozonu w przyziemnej warstwie atmosfery na terenie Cieszyna w 1997 roku. Osowska Beata Dr Mieczysław Leśniok
1999 Zmienność warunków anemologicznych Wyżyny Śląskiej w okresie od 1956 do 1965 roku. Pułka Karina Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
1999 Zarys klimatu Pobrzeża Bałyku. Rówiński Ireneusz Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
1999 Porównanie zmienności temperatury powietrza w wybranych obszarach Arktyki i Antarktyki. Budzik Tomasz Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
1999 Zmienność roczna typów pogody w Katowicach w latach 1951-1990. Lubecka Alicja Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
1999 Burze i opady gradu Wyżyny Śląskiej. Czarnota Magdalena Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
1999 Zmienność opadów na obszarze dorzecza Przemszy. Litwiński Oskar Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
1999 Klimat i zagrożenia środowiska geograficznego Dąbrowy Górniczej. Sikora Arkadiusz Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
1999 Warunki klimatyczne i zagrożenia środowiska geograficznego Bielska-Białej i okolic. Kramarczyk-Kwas Nina Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
1999 Klimat Częstochowy za lata 1951-1997. Stochel Adrian Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
1999 Maksymalne opady dobowe na Wyżynie Śląskiej w latach 1954-1981. Grabowska Magdalena Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
1999 Klimat i zanieczyszczenia środowiska Wyżyny Częstochowskiej. Dudek Joanna Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
1999 Wieloletnia zmienność warunków klimatycznych Bielska-Białej. Gerlach Renata Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
1999 Przejawy efektu cieplarnianego w przebiegu wieloletnim temperatury wybranych stacji europejskich. Mielczarek Joanna Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
1999 Rola orografii w kształtowaniu stosunków opadowych na obszarze Beskidu Śląskiego. Bartosik Aleksandra Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
1999 Wpływ zanieczyszczeń antropogenicznych na stan sanitarny powietrza atmosferycznego w Katowicach-Szopienicach w latach 1988-1997. Szczołko Wiesława Dr Mieczysław Leśniok
1999 Wybrane problemy ekologiczne miasta Tychy. Lewandowska-Brożek Marzena Dr Mieczysław Leśniok
1999 Zróżnicowanie pyłowych zanieczyszczeń powietrza na terenie województwa katowickiego w latach 1970-1998. Radomski Jerzy Dr Mieczysław Leśniok
1999 Odpady – jako element zagrożenia środowiska przyrodniczego na obszarze województwa sieradzkiego. Wojtuniak Katarzyna Dr Mieczysław Leśniok
1999 Degradacja wybranych elementów środowiska przyrodniczego w rejonie obszaru górniczego KWK Kazimierz-Juliusz. Potyrała Elżbieta Dr Mieczysław Leśniok
1999 Wpływ działalności KWK „Kleofas” na zmiany wybranych elementów środowiska geograficznego. Wójcik Joanna Dr Mieczysław Leśniok
1999 Warunki klimatyczne i zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego Legnicy. Kowal Barbara Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
1999 Warunki klimatyczne i zagrożenia środowiska geograficzno-przyrodniczego miasta Gliwic. Kotlarz Helena Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2000 Warunki klimatyczne i zanieczyszczenia środowiska Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Jankowska-Teodorczuk Elżbieta Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2000 Klimat i zagrożenie środowiska Rabki. Lisiecki Ireneusz Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2000 Wybrane problemy hydrologiczne zbiornika wodnego w Poraju. Hutny Paweł Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2000 Geneza i Dynamika mgieł w rejonie lotnisk: Katowice Pyrzowice i Katowice Muchowiec. Sobiszek Janusz Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2000 Zagrożenie środowiska na tle warunków klimatycznych województwa częstochowskiego. Kurek Karolina Dr Mieczysław Leśniok
2000 Częstość występowania poszczególnych rodzajów chmur nad Katowicami. Radosz Agnieszka Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2000 Warunki klimatyczne i zagrożenia wybranych elementów środowiska geograficznego Nowego Sącza. Michalska Elżbieta Dr Mieczysław Leśniok
2000 Warunki klimatyczne Ojcowskiego Parku Narodowego w latach 1990-1999. Tyc Marek Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2000 Wpływ sytuacji synoptycznych i warunków meteorologicznych na zanieczyszczenie powietrza i opad atmosferyczny w Cieszynie. Wójcik Dagmara Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2000 Warunki bioklimatyczne Wrocławia i Suwałk. Bryła Wioletta Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2000 Charakterystyka pokrywy śnieżnej w Beskidzie Śląskim. Kaźmierczak Małgorzata Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2000 Walery przyrodnicze i zagrożenia środowiska na obszarze „Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich” w rejonie Żor i Rybnika. Hendrysiak Iwona Dr Mieczysław Leśniok
2000 Charakterystyka warunków klimatycznych portów lotniczych Katowice-Pyrzowice  oraz Kraków-Balice na podstawie wybranych elementów meteorologicznych w okresie 1989-1998. Stefański Waldemar Dr Mieczysław Leśniok
2000 Charakterystyka porównawcza klimatu Krakowa i Warszawy w latach 1954-1965. Kocerba Irena Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2000 Maksymalne opady dobowe na Wyżnie Częstochowskiej w latach 1954-1981. Brzezińska Adrianna Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2000 Charakterystyka porównawcza warunków klimatycznych Poznania i Olsztyna w wieloleciu 1954-1965. Ratajczak Bożena Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2000 Porównanie warunków klimatycznych Gdańska i Szczecina w latach 1954-1965. Janota Agata Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2000 Zmiany klimatyczna na Sahelu. Osmala Justyna Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2000 Warunki klimatyczne na przedpolu Himalajów wschodnich. Chrzan-Paśko Anna Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2000 Porównanie warunków klimatycznych Kasprowego Wierchu i Śnieżki. Mrowiec-Kostorz Adriana Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2000 Klimat i zagrożenie środowiska w Parku Krajobrazowym „Góry Opawskie”. Kosińska-Skwarek Grażyna Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2000 Degradacja wybranych elementów środowiska przyrodniczego na obszarze miasta Sosnowca. Krzystanek Barbara Dr Mieczysław Leśniok
2000 Klimat i zagrożenie środowiska Chełma. Wójtowicz Robert Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2000 Zanieczyszczenie powietrza na obszarze Zawiercia w latach 1989-1998. Słowik Agata Dr Mieczysław Leśniok
2000 Zanieczyszczenie powietrza na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego w latach 1990-1999. Pawlicka Anna Dr Mieczysław Leśniok
2000 Dynamika zmian zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na obszarze miasta Piekary Śląskie w latach 1989-1998. Stefańska Jolanta Dr Mieczysław Leśniok
2000 Gospodarka wodno-ściekowa Sosnowca. Załęska Anna Dr Mieczysław Leśniok
2000 Warunki klimatyczne i aerosanitarne rejonu Kotliny Żywieckiej. Krzeczek Wioleta Dr Mieczysław Leśniok

 

Prace magisterskie 2001-2005

 

Rok Tytuł pracy Nazwisko  studenta Imię    studenta Promotor
2001 Wieloletnia zmienność wybranych elementów klimatu południowego krańca Ameryki Południowej. Półkotycka Joanna Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2001 Warunki klimatyczne Płaskowyżu Tarnogrodzkiego. Milo Elżbieta Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2001 Warunki klimatyczne i degradacja wybranych elementów środowiska geograficznego Powiatu Mikołowskiego. Rauszer Marzena Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2001 Dynamika układów niżowych nad Eurpoą i Północnym Atlantykiem w świetle map synoptycznych i zdjęć satelitarnych. Kasprzyk Michalina Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2001 Charakterystyka opadów w Beskidzie Małym i na jego przedpolu. Grzyb Mirosława Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2001 Zmienność opadów na obszrze dorzecza górnego Bobru w latach 1957-1981. Kolasa Karina Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2001 Warunki klimatyczne Płaskowyżu Tarnowskiego. Taźbirek Małgorzata Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2001 Warunki klimatyczne Wyżyny Wieluńskiej. Bazan Anna Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2001 Warunki klimatyczne Wyżyny Częstochowskiej. Lipka Szymon Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2001 Porównanie wielkości zachmurzenia i rodzajów chmur w Zakopanem i na Kasprowym Wierchu w latach 1966-1992. Śmiszek Katarzyna Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2001 Walory przyrodnicze okolic Kalet (propozycja ścieżki dydaktycznej). Gabryś Janusz Dr Mieczysław Leśniok
2001 Warunki mikroklimatyczne wybranych jaskiń Doliny Litworowej w Tatrach. Idziak Krzystof Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2001 Sezonowe zmiany temperatury na przykładzie wybranych państw Europy w latach 1961-90. Jajkowska Joanna Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2001 Klimat i zagrożenia środowiska geograficznego Rybnika. Niewelt Beata Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2001 Zróżnicowanie zanieczyszczeń gazowych w obrębie Wyżyny Śląskiej w latach 1990-2000 na przykładzie dwutlenku siarki i tlenków azotu. Piecha Katarzyna Dr Mieczysław Leśniok
2001 Wybrane problemy ekologiczne gminy Mikołów. Górszczyk Ewa Dr Mieczysław Leśniok
2001 Warunki klimatyczne i zanieczyszczenie powietrza na obszarze Cieszyna. Lankocz Anna Dr Mieczysław Leśniok
2001 Wybrane problemy ekologiczne gminy Czernichów. Jagosz Agata Dr Mieczysław Leśniok
2001 Próba określenia wpływu elektrowni „Łagisza” na wybrane elementy środowiska geograficznego. Wąsek Teresa Dr Mieczysław Leśniok
2001 Degradacja wybranych elementów środowiska na obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Wierzbicka-Rusek Marta Dr Mieczysław Leśniok
2001 Warunki klimatyczne i zanieczyszczenie powietrza miasta Bielsko-Biała w latach 1989-1998. Koniorczyk Dariusz Dr Mieczysław Leśniok
2001 Walory turystyczne Pasma Brzanki i Liwocza (propozycja ścieżki dydaktycznej). Styrkowiec Dariusz Dr Mieczysław Leśniok
2002 Warunki meteorologiczne a powstawanie pożarów w Biebrzańskim Parku Narodowym w latach 1996-2000. Czachoń Ewa Prof. dr hab. Jacek Jania
2002 Wieloletnia zmieność opdów atmosferycznych w Polsce i Irlandii. Cierpiński Radosław Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2002 Warunki klimatyczne i degradacja wybranych elementów środowiska geograficznego w wyniku działalności kopalni „Piast”. Dudek Monika Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2002 Klimat Niecki Nidziańskiej. Sobczyk Renata Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2002 Zanieczyszczenie powietrza na obszarze Miasteczka Śląskiego. Grochocka Stanisława Dr Mieczysław Leśniok
2002 Wiatry silne i bardzo silne w Polsce w latach 1954-1965. Holewa Marzena Dr Mieczysław Leśniok
2002 Zanieczyszczenie powietrza na obszarze Jastrzębia Zdroju w latach 1991-2000. Ptaszyński Rafał Dr Mieczysław Leśniok
2002 Walory przyrodnicze okolic Krzepic *propozycje ścieżki turystycznej). Kaczmarek Aleksandra Dr Mieczysław Leśniok
2002 Warunki klimatyczne i walory przyrodnicze Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Kwaca Iwona Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2002 Warunki klimatyczne i zanieczyszczenie powietrza na terenie miasta Jastrzębia Zdroju. Młynarczyk Monika Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2002 Walory przyrodnicze i warunki klimatyczne oraz zagrożenia wybranych elementów środowiska miasta Żory. Wojtaś Krystyna Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2002 Zanieczyszczenie opadów atmosferycznych w Ojcowskim Parku Narodowym. Droździk Barbara Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2002 Miesięczne, sezonowe i roczne opady atmosferyczne w województwie śląskim w latach 1954-1981. Marcisz Dagmara Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2002 Wilgotność powietrza na obszarze województwa śląskiego w latach 1954-1965. Fabiańczyk Kamil Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2002 Zachmurzenie i usłonecznienie województwa śląskiego. Słodczyk Jakub Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2002 Warunki klimatyczne i zagrożenia środowiska Wolbromia. Widłak Aleksandra Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2002 Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w Zawierciu w latach 1981-2000. Saternus Tomasz Dr Mieczysław Leśniok
2002 Warunki klimatyczne Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie w latach 1991-2000. Fudyma Agnieszka Dr Mieczysław Leśniok
2002 Zróżnicowanie zanieczyszczenia powietrza na obszarze Zabrza w latach 1990-2001. Kaczmar Marek Dr Mieczysław Leśniok
2002 Warunki klimatyczne i zanieczyszczenie powietrza Pszczyny. Grudzińska Joanna Dr Mieczysław Leśniok
2002 Degradacja wybranych elementów środowiska przyrodniczego w rejonie Rudy Śląskiej. Klimecka Joanna Dr Mieczysław Leśniok
2003 Zanieczyszczenie powietrza na tle wybranych elementów meteorologicznych w Sosnowcu. Puszczewicz Zbigniew Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2003 Charakterystyka warunków klimatycznych w profilu przechodzącym przez Górnośląski Okręg Przemysłowy (Olesno – Katowice – Bielsko-Biała). Zok Aneta Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2003 Opady atmosferyczne wzgórz oadmoszczańskich i opoczyńskich w latach 1954-1970. Gaj Katarzyna Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2003 Warunki klimatyczne i degradacja wybranych elementów środowiska geograficznego Wysoczyzny Bełchatowskiej. Wlazłowska Wioletta Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2003 Struktura termiczna miejskiej wyspy ciepła na przykładzie Warszawy, Łodzi, Wrocławia i Poznania, przy zastowaniu zdjęć satelitarnych. Mendrela Monika Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2003 Charakterystyka wiatru w Sosnowcu na wysokości 3 i 95 m nad powierzchnią gruntu przy różnych typach cyrkulacji atmosfery. Kuligowska Monika Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2003 Przebieg dobowy i roczny składników promieniowania słonecznego w Sosnowcu przy wybranych typach pogody. Habeniuk Agnieszka Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2003 Pionowa struktura atmosfery nad Warszawą na podstawie danych z depesz temp. Agacki Marcin Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2003 Struktura termiczna miejskich wysp ciepła na obszarze Górnego Śląska i Krakowa przy zastosowaniu zdjęć satelitarnych. Rosół Rafał Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2003 Klimat Wyżyny Krakowskiej. Kosińska Ewelina Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2003 Klimat Wyżyny Miechowskiej. Błaut Marta Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2003 Wpływ sytuacji synoptycznej na kształtowanie opadów na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Gałuszka Fabian Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2003 Charakterystyka porównawcza klimatów Suwałk i Przemyśla. Jabłoński Piotr Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2003 Porównanie klimatu Łodzi i Warszawy. Paśnik Dagmara Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2003 Charakterystyka porównawcza klimatu Katowic i Rybnika w latach 1954-1965. Godlewska Agnieszka Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2003 Zanieczyszczenie powietrza na terenie Strasbourga w porównaniu z Katowicami. Mokrzycka Regina Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2003 Burze i opady gradu na obszarze dorzecza górnej Wisły. Morkisz Aleksandra Dr Mieczysław Leśniok
2003 Dynamika zmian zanieczyszczenia powietrza na terenie Chorzowa w latach 1991-2000. Wojewodzic Leszek Dr Mieczysław Leśniok
2003 Zmienność wieloletnia wybranych elementów klimatu Syberii Wschodniej. Wicher Daniel Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2003 Zmienność wieloletnia wybranych elementów klimatu Strasbourga. Maksym Jędrzej Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2003 Dynamika frontów atmosferycznych nad obszarem Polski w roku 2002 w świetle analizy synoptycznej i satelitarnej. Łukasiewicz Łukasz Dr Mieczysław Leśniok
2003 Warunki klimatyczne i zanieczyszczenie powietrza na obszarze Warszawy w latach 1997-2001. Łabus Weronika Dr Mieczysław Leśniok
2003 Warunki klimatyczne Szwecji. Halacz Wiesław Dr Mieczysław Leśniok
2003 Charakterystyka klimatyczna kotliny Orawsko-Nowotarskiej w latach 1955-1964. Kolasińska Katarzyna Dr Mieczysław Leśniok
2004 Warunki klimatyczne Wielkiej Brytanii. Fibic Michalina Dr Ewa Łupikasza
2004 Charakterystyka warunków klimatycznych Rybnika w latach 1956-1965 i 1990-1999. Ryszko Katarzyna Dr Mieczysław Leśniok
2004 Charakterystyka porównawcza warunków klimatycznych Świnoujścia i Przemyśla w latach 1954-1965. Chabko Edyta Dr Mieczysław Leśniok
2004 Analiza zasobów energetycznych wiatru w Sosnowcu. Piastrzyńska Anna Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
2004 Analiza zasobów energetycznych promieniowania słonecznego w Sosnowcu. Majorek Wojciech Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
2004 Wpływ promieniowania słonecznego na kształtowanie temperatury gleby w Sosnowcu. Czaplińska Agnieszka Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
2004 Geneza i rozwój dziury ozonowej ze szczególnym uwzględnieniem Antarktydy. Kocur Irena Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
2004 Geneza i rozwój trąb powietrznych za szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych. Janus Barbara Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
2004 Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na opady w Beskidzie Wysokim. Szumilas Mirosław Dr Mieczysław Leśniok
2004 Termiczne pory roku w województwie śląskim w latach 1954-1965. Wowk Marcin Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
2004 Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na temperaturę powietrza w Polsce w profilu od Helu po Kasprowy Wierch w wieloleciu 1954-1965. Woźniak Mariusz Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
2004 Wpływ wybranych wskaźników cyrkulacji atmosferycznej na zmienność warunków termicznych i opadowych na terenie województwa śląskiego. Sobieraj Paulina Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
2004 Wieloletnia zmienność termicznych pór roku w Polsce na przykładzie warszawskiej serii obserwacyjnej. Siurda Agata Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
2004 Wpływ cyrkulacji atmosfery na kształtowanie zanieczyszczenia powietrza na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. Muzyk Katarzyna Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
2004 Porównanie warunków klimatycznych Sosnowca i Katowic. Karbownik Katarzyna Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
2004 Struktura termiczna dolnych warstw troposfery (na przykładznie trzech stacji w Europie). Tomczewska Edyta Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2004 Zagrożenie powodziowe na Sole. Czernik Dagmara Dr Ewa Łupikasza
2004 Zależność zanieczyszczeń powietrza Katowic od wybranych elementów meteorologicznych. Skowron Anna Dr Ewa Łupikasza
2004 Porównanie wybranych elementów meteorologicznych w warunkach klimatu oceanicznego i kontynentalnego w Europie. Marszałek Lucyna Dr Ewa Łupikasza
2004 Warunki klimatyczne Wysp Kanaryjskich i Islandii ze szczególnym uwzględnieniem ciśnienia atmosferycznego. Znój Sylwia Dr Ewa Łupikasza
2004 Warunki klimatyczne wybranych wysp Oceanu Atlantyckiego w przekroju południkowym. Kubik Justyna Dr Ewa Łupikasza
2004 Warunki anemologiczne w Hornsundzie w okresie lipiec 1978 – grudzień 2000 roku. Sadowska Joanna Dr Ewa Łupikasza
2004 Porównanie klimatu wschodniej i zachodniej części Morza Śródziemnego w latach 1945-1985 na przykładzie wybranych stacji. Lubosz Dariusz Dr Ewa Łupikasza
2004 Przebieg temperatury powietrza, opadów atmosferycznych i ciśnienia w przekroju równoleżnikowym w Europie. Żelaśkiewicz Marta Dr Ewa Łupikasza
2004 Rola cyrkulacji atmosferycznej w kształtowaniu zachmurzenia na Kasprowym Wierchu i Śnieżce. Adamczyk Romana Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
2004 Zanieczyszczenie powietrza w powiecie Olkuskim na tle wybranych elementów meteorologicznych. Drozdzowska Małgorzata Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2004 Charakterystyka porównawcza warunków meteorologicznych Bielska-Białej i Cieszyna. Jarosiński Mateusz Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2004 Warunki klimatyczne Pogórza Strzyżowskiego i Dynowskiego. Grych Szymon Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2004 Tendencje opadowe na półwyspie Skandynawskim w XX wieku. Drzewiecka Katarzyna Dr Ewa Łupikasza
2004 Wpływ warunków pogodowych na losy ludzi i świata. Kuczyński Krzysztof Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2005 Warunki klimatyczne Hiszpanii. Marszałek Hanna Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
2005 Charakterystyka waunków klimatycznych Królestwa Danii. Guzowski Michał Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
2005 Warunki klimatyczne Austrii. Noga Przemysław Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
2005 Charakterystyka klimatu Finlandii w wieloleciu 1981-1990. Pańczyk Dagmara Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
2005 Struktura falowa zachmurzenia nad wybranymi pasmami górskimi Europy oraz jego geneza w oparciu o mapy synoptyczne i zdjęcia satelitarne. Łaskawiec Mateusz Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2005 Wieloletnia zmienność warunków klimatycznych Niemiec. Kołodziejczyk Anna Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2005 Wybrane charakterystyki bioklimatu Częstochowy. Purzecka Olga Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2005 Wiloletnia zmiennośc klimatu Portugalii. Sawczyk Iwona Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2005 Synoptyczna charakterystyka wybranych elementów klimatu Katowic. Krzemień Aleksandra Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2005 Wiloletnia zmienność klimatu Austrii. Bodył Sabina Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2005 Wieloletnia zmienność klimatu Szwajcarii. Szafrańska Maria Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2005 Zmienność wybranych elementów klimatycznych Hiszpanii. Kozak Anna Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
2005 Zmiennośc klimatu Wielkiej Brytanii. Łuczakowska Agnieszka Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
2005 Zmienność wybranych elementów klimatycznych Norwegii. Zawadzka Monika Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
2005 Warunki klimatyczne Włoch w wieloleciu 1991-2003. Leki Sabina Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
2005 Warunki klimatyczne Czech. Ganzera Andrzej Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
2005 Wieloletnia zmienność wybranych elementów klimatu w atlantyckim sektorze arktyki. Blawusz Małgorzata Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2005 Zmienność wybranych elementów klimatu w krajach Beneluxu. Tomaszek Monika Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
2005 Zmienność wybranych elementów klimatycznych we Francji. Muszyńska Anna Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
2005 Zmienność wybranych elementów klimatycznych we Włoszech. Żurawski Sławomir Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
2005 Zmienność wybranych elementów klimatycznych Czech. Furman Barbara Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
2005 Struktura termiczna troposfery nad Popradem i Wrocławiem. Pakuła Anna Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2005 Wieloletnia zmienność wybranych elementów klimatu w profilu od Wiednia do St. Petersburga z uwzględnieniem cyrkulacji atmosferycznej. Kozłowska Aneta Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2005 Warunki klimatyczne Niemiec. Patrzykowski Dominik Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
2005 Warunki klimatyczne dorzecza Soły ze szczególnym uwzględnieniem monitoringu przeciwpowodziowego. Żurawski Karol Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2005 Warunki klimatyczne Norwegii. Skiba Franciszek Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
2005 Warunki klimatyczne Szwecji. Borkowy Tomasz Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
2005 Zanieczyszczenie środowiska w opinii mieszkańców wybranych miast GOP. Szynkowska Dorota Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2005 Porównanie warunków termicznych oraz pluwialnych w umiarkowanych szerokościach geograficznych półkuli północnej i południowej. Rusak Agnieszka Dr Ewa Łupikasza
2005 Warunki klimatyczne i zanieczyszczenie powietrza Piekar Śląskich w latach 1994-2003. Mądry Katarzyna Dr Mieczysław Leśniok
2005 Warunki klimatyczne Francji w latach 1981-90.. Różański Rafał Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul

 

Prace magisterskie 2006-2010

 

Rok Tytuł pracy Nazwisko  studenta Imię    studenta Promotor
2006 Warunki klimatyczne Portugalii. Holek Tomasz Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
2006 Struktura przestrzenna zachmurzenia komórkowego nad Europą i Atlantykiem Północnym. Rak Aleksandra Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2006 Ekstremalne opady atmosferyczne na obszarach nizinnych Polski. Tomza Marta Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
2006 Zróżnicowanie warunków klimatycznych w województwie małopolskim. Kik Tomasz Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
2006 Zróżnicowanie warunków klimatycznych w województwie podkarpackim. Kruk Małgorzata Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
2006 Zróżnicowanie warunków klimatycznych w województwie łódzkim. Sęk Katarzyna Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
2006 Zróżnicowanie warunków klimatycznych w województwie lubelskim. Droździok Agnieszka Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
2006 Zróżnicowanie warunków klimatycznych województwa pomorskiego. Kotarski Maciej Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
2006 Burze w Europie. Piękoś Edyta Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2006 Klimat województwa podlaskiego. Bieniek Dominik Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2006 Warunki klimatyczne i zanieczyszczenie atmosferyczne w profilu:  Kuźnia Nieborowska – Gliwice – Chorzów. Stasiło Wojciech Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2006 Charakterystyka dni gorących i dni upalnych oraz nocy tropikalnych na Wyżynie Śląskiej. Jania Jacek Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2006 Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na bezpośrednie promieniowanie słoneczne. Skowron Agnieszka Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
2006 Ekstremalne opady atmosferyczne w Karpatach. Richter Łucja Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
2006 Ekstremalne opady atmosferyczne na obszarach pojezierzy polskich. Rajczyk Janusz Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
2006 Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na wielkość stężeń ozonu przyziemnego na obszarze Górnego Śląska. Nowak Ilona Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
2006 Ekstremalne opady atmosferyczne na obszarach wyżynnych Polski. Kukawska Beata Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
2006 Ekstremalne opady atmosferyczne na obszarze Sudetów. Kamińska Katarzyna Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
2006 Klimat województwa lubuskiego. Mucha Tomasz Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2006 Zróżnicowanie warunków klimatycznych województwa warmińsko-mazurskiego. Uchnast Anna Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
2006 Zróżnicowanie warunków klimatycznych województwa kujawsko-pomorskiego. Wolarczyk Barbara Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
2007 Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na zanieczyszczenie powietrza w Zabrzu w latach 1994-2004. Gorczyńska Marta Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2007 Wpływ Zbiornika Rybnickiego na warunki termiczne otoczenia. Pukas Karolina Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2007 Zmienność ciśnienia atmosferycznego nad Polską. Materla Ewa Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2007 Ekstremalne wartości pokrywy śnieżnej w Katowicach w latach 1951-1981. Misiak Justyna Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2007 Burze w województwie śląskim. Cupiał Anna Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2007 Wpływ frontów atmosferycznych na warunki pogodowe panujące w Katowicach w latach 1951-2000. Bartnik Agnieszka Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2007 Wpływ temperatury powietrza na szerokość przyrostów rocznych wybranych gatunków drzew        iglastych  na obszarach górskich ( Masyw Czeski, Karpaty i Alpy). Opała Magdalena Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2007 Zmienność warunków termiczno-opadowych na obszarze tatr w II połowie XX wieku. Na przykładzie Kasprowego Wierchu i Zakopanego. Wala Regina Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
2007 Zmienność warunków termiczno-opadowych na obszarze Beskidów Wschodnich w II połowie XX wieku na przykładzie Leska i Nowego Sącza). Zberek Agata Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
2007 Zmienność warunków termiczno-opadowych na obszarze Beskidów Zachodnich w II połowie XX wieku         (na przykładzie Nowego Sącza i Bielska-Białej). Piasecka Monika Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
2007 Zmienność warunków termiczno-opadowych na obszarze Wybrzeża w II połowie XX wieku (na              przykładzie Helu i Świnoujścia). Tomaszewska Monika Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
2007 Klimat Alzacji i województwa śląskiego. Słodkowska Joanna Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2007 Warunki klimatyczne i zanieczyszczenia powietrza Katowic w latach 1995-2004. Rostek Rafał Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2007 Warunki klimatyczne i zanieczyszczenie powietrza w Bełchatowie. Sójka Anna Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2007 Ekstremalne lato 2003 w Europie. Kopeć Anna Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2007 Zmienność warunków termiczno – opadowych na obszarze Polski Wschodniej w II połowie XX wieku (na przykładzie Leska i Suwałk). Grodzieńska Małgorzata Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
2007 Zmienność warunków termiczno – opadowych na obszarze Niziny Mazowieckiej w II połowie XX wieku      (na przykładzie Warszawy i Płocka). Kowalewska Karolina Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
2007 Zmienność warunków termiczno – opadowych na obszarze Polski Zachodniej w II połowie XX wieku         (na przykładzie Szczecina i Słubic). Nowacka Karina Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
2007 Występowanie oraz wieloletnia zmienność dni charakterystycznych w Katowicach (na tle cyrkulacji atmosferycznej). Dudek Jan Dr Ewa Łupikasza
2008 Masy powietrza nad Katowicami i ich wpływ na wybrane elementy klimatyczne w latach 1951-2000. Bazanek Dawid Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2008 Walory turystyczne powiatu Zawierciańskiego z uwzględnieniem warunków klimatycznych. Kozakiewicz Beata Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2008 Klimat Beskidu Sądeckiego i Pienin. Wacławiak Andrzej Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2008 Walory turystyczne i przyrodnicze Żywieckiego Parku Krajobrazowego z uwzględnieniem warunków klimatycznych. Bełch Janusz Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2008 Walory turystyczne Rzymu oraz dynamika ruchu turystycznego w powiązaniu z warunkami klimatycznymi. Celej Paulina Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2008 Walory przyrodnicze, kulturowe i lecznicze Powiatu Tarnogórskiego w powiązaniu z warunkami bioklimatycznymi. Chmielewska Sara Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2008 Walory przyrodnicze i kulturowe miasta przemysłowego Mysłowice z uwzględnieniem warunków klimatycznych. Kaszyca Grażyna Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2008 Rozkład tempertury powietrza w Polsce w roku 2006 i jego przyczyny cyrkulacyjne. Król Beata Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
2008 Formy turystyki w Polskich Tatrach Zachodnich z uwzględnieniem warunków klimatycznych. Waniek Tomasz Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2008 Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na kształtowanie temperatury powietrza i opadów atmosferycznych        na równoleżniku 50°N w Europie w latach 1961-1990. Koćwin Krzysztof Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
2008 Walory turystyczne i przyrodnicze Bielska-Białej z uwzglądnieniem warunków klimatycznych. Opiłka Kinga Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2008 Inwersje termiczne na przykładzie wybranych profili wysokościowych w Tatrach i Karkonoszach. Woźnica Krzysztof Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
2008 Rola cyrkulacji atmosferycznej w kształtowaniu opadów w Europie (wzdłuż 50°N). Parafiniuk Kamila Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
2008 Zagrożenie lawinowe w Tatrach Polskich. Zyskowski Łukasz Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2008 Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w Hornsundzie i na Kasprowym wierchu. Szybiński Łukasz Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2008 Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu temperatury powietrza w wybranych punktach Europy. Dora Roksana Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2008 Zastosowanie informacji satelitarnej do oceny wielkości zachmurzenia w Polsce Skuczyńska Monika Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
2009 Zmienność widzialności w Katowicach w powiązaniu z zanieczyszczeniem atmosfery. Michałek Hanna Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2009 Zróżnicowanie pokrywy śnieżnej w wybranych zbiorowiskach roślinnych Ojcowskiego Parku Narodowego na przykładzie zimy 2007/2008 i 2008/2009. Dudkiewicz Wanda Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2009 Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na temperaturę powietrza w Katowicach i Sosnowcu. Lasak Małgorzata Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2009 Ekstremalne zjawiska klimatyczne w różnych regionach Europy. Kowalska Paulina Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2009 Burze nad Europą Środkową w świetle obserwacji naziemnych i systemu teledetekcyjnego. Krupa Romana Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2009 Warunki mikroklimatyczne kompleksu skalnego Czyżówki w OPN. Pietruszewska Anna Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2009 Stężenie ozonu przyziemnego na terenie Górnego Śląska. Stola Roksana Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2009 Porównanie stosunków termicznych kanionu krasowego i wierzchowiny Wyżyny Krakowskiej. Faltyn Aleksandra Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2009 Kontynentalizm klimatu Europy w profilu od Irlandii po Ural. Siwkowska Aleksandra Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2009 Zanieczyszczenie atmosfery zachodniej części GOP. Hubiski Tomasz Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2009 Charakterystyka zachmurzenia nad południową Szwecją na podstawie obserwacji naziemnych oraz zdjęć satelitarnych. Łakomiak Monika Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2009 Charakterystyka natężenia miejskiej wyspy ciepła na przykładzie Katowic, Bytomia i Zabrza. Nowak Tomasz Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2010 Charakterystyka wybranych elementów meteorologicznych w czasie trwania wiatru halnego w Tatrach       w latach 1999-2008. Dyrda Agnieszka Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2010 Wpływ cyrkulacji atmosfery na stężenie ozonu troposferycznego w Sosnowcu. Tańska Justyna Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2010 Zróznicowanie promieniowania słonecznoego w Ojcowskim Parku Narodowym (fragment doliny Prądnika) przy wykorzystaniu narzędzi GIS. Gadacz Piotr Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2010 Wpływ typów cyrkulacji i kierunków wiatru na zanieczyszczenie powietrza w Sosnowcu. Kamińska Magdalena Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2010 Zróżnicowanie promieniowania słonecznego w Ojcowskim Parku Narodowym (Dolina Sąspowska) przy wykorzystaniu narzędzi GIS. Wróbel Mariusz Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2010 możliwości wykorzystania energii wiatru i Słońca na terenie Wyżyny Śląskiej. Opiełka Witold Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2010 Charakterystyka klimatu zachodniej części Afryki. Roj Aneta Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2010 Wpływ sytuacji synoptycznych na termiczną charakterystykę bioklimatu Sosnowca. Zimnol Jan Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2010 Występowanie górnotroposferycznych prądów strumieniowych nad Polską. Bojanek Grzegorz Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2010 Występowanie termicznych pór roku w profilu Karpackim i Sudeckim. Kiermasz Grażyna Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2010 Porównanie warunków klimatycznych i zanieczyszczenia powietrza zachodniej i wschodniej części Konurbacji Górnośląskiej na przykładzie Kuźni Nieborowskiej i Dąbrowy Górniczej-Okradzionowa. Dura Jacek Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź

 

Prace magisterskie 2011-2015

 

Rok Tytuł pracy Nazwisko  studenta Imię    studenta Promotor
2011 Walory turystyczne Nikiszowca i Giszowca na tle środowiska geograficznego Katowic. Janisz Sylwia Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2011 Porównanie zmienności klimatu Arktyki Atlantyckiej i Amerykańskiej. Kłobusek Dawid Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2011 Klimat Wysp Azorskich. Marzec Natalia Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2011 Cechy charakterystyczne klimatu morskiego zależnie od położenia stacji. Kosmala Katarzyna Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2011 Opady atmosferyczne w Katowicach i Bielsku Białej oraz ich zmienność wieloletnia. Toloch Aneta Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2011 Warunki bioklimatyczne wybranych obszarów Europy. Ludyga Anna Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2012 Porównanie klimatu Zakopanego i Popradu (XII 1999 – II 2012). Myszka Zbigniew Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2012 Porównanie warunków klimatycznych Frankfurtu nad Menem, Katowic i Kijowa. Plac Klaudia Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2012 Porównanie zanieczyszczenia atmosfery w obszarach miejskich i pozamiejskich z uwzględnieniem cyrkulacji atmosferycznej i warunków pogodowych na przykładzie Śląska. Zimnol Jan Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2012 Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu opadów na terenie Beskidu Wyspowego. Malarz Marta Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2012 Porównanie warunków klimatycznych wybranych portów lotniczych w Polsce. Brewczyński Mateusz Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2012 Porównanie aspektów termicznych w Polsce północnej (Świnoujście, Suwałki) oraz południowej  (Wrocław, Rzeszów) Sitko Hanna Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2012 Porównanie klimatu wybrzeża Atlantyku oraz Oceanu Spokojnego w dwóch wybranych profilach Ameryki Północnej. Szabelak Dagmara Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2012 Klimat województwa świętokrzyskiego. Niedźwiedź Anna Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2012 Zróżnicowanie warunków klimatycznych Hiszpanii. Rachuba Damian Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2013 Możliwości wykorzystania zasobów energii wiatru i Słońca w produkcji energii elektrycznej w Polsce północno-zachodniej. Domagalska Martyna Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2013 Porównanie warunków klimatycznych w profilu południkowym od Łeby do Murmańska. Janicka Aleksandra Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2013 Charakterystyka burz na obszarze województwa śląskiego. Wróbel Bartosz Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2013 Rola cyrkulacji atmosferycznej w kształtowaniu odpadów w wybranych punktach Europy w latach 1960-1999. Mac Agnieszka Dr Ewa Łupikasza
2013 Zróżnicowanie warunków klimatycznych w profilu wysokościowym Tatr od Zakopanego po Łomnicki Szczyt. Dróżdż Maria Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2013 Porównanie warunków klimatycznych na wybranych stacjach klimatycznych w Japonii. Wojciechowska Katarzyna Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2013 Charakterystyka i występowanie mgieł na wybranych lotniskach Polski południowej. Struczuk Krystian Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2014 Charakterystyka przepływu powietrza nad Tatrami. Kowalczyk Karol Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2014 Występowanie mgieł na lotniskach w Katowicach i Bielsku-Białej. Stoloch Andrzej Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2014 Wybrane prognostyki i ocena ich sprawdzalności na wybranych stacjach w Polsce. Kmieciak Alicja Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2014 Porównanie zachmurzenia na wybrzeżu Bałtyku (Łeba) i na przedpolu Karpat (Kraków). Trębacz Małgorzata Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2014 Klimatyczne uwarunkowania turystyki w Beskidzie Śląskim. Doroz-Tomasik Hanna Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2014 Promieniowanie całkowite w województwie śląskim i jego ocena jako odnawialnego źródła energii. Waniek Katarzyna Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2015 Dynamika zjawisk fenowych w Sudetach w latach 1999-2014. Wegner Marta Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2015 Porównanie warunków klimatycznych Madrytu i Alicante. Cielecka Katarzyna Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2015 Charakterystyka porównawcza pokrywy śnieżnej w Tatrach i Alpach Wschodnich. Kamińska Joanna Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2015 Charakterystyka porównawcza występowania burz w Polsce i we Włoszech w latach 2000-2014. Małuch Konrad Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2015 Charakterystyka porównawcza występowania wybranych zdarzeń klimatycznych na Nizinie Śląskiej i Pojezierzu Suwalskim w latach 1999-2014 (na przykładzie Wrocławia i Suwałk). Maniura Dominik Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2015 Porównanie warunków bioklimatycznych w Polsce północnej i południowej na przykładzie Kołobrzegu i Raciborza. Drzewińska Anna Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2015 Porównanie warunków klimatycznych w Grecji i na Krymie (na przykładzie Salonik i Symferopola). Szafraniec Monika Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź

 

 

Prace magisterskie 2015-2020

 

Rok Tytuł pracy Nazwisko studenta Imię studenta Promotor
2016 Opady bardzo dużego gradu w Polsce w latach 2007-2015. Pilorz Wojciech Dr hab. Ewa Łupikasza
2016 Występowanie wyładowań atmosferycznych nad Europą w okresie luty 2011 – grudzień 2014. Rzeszowski Rafał Dr hab. Ewa Łupikasza
2017 Ekstremalne charakterystyki wiatrów w Sosnowcu w latach 2004-2008. Krzysteczko Łukasz Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2017 Porównanie warunków klimatycznych w mieście nadmorskim (Łeba), przemysłowym (Katowice) i górskim (Zakopane). Kalamat Natalia Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2017 Fronty atmosferyczne nad Polską Sykulski Patryk Dr hab. Zuzanna Bielec-Bąkowska, prof. UŚ
2017 Fale upałów na Półwyspie Skandynawskim Ryszkowska Anna Dr hab. Zuzanna Bielec-Bąkowska, prof. UŚ
2018 Zmiany w przebiegu rocznym temperatury powietrza w Europie w okresie 1951-2016

The fluctuations of air temperature value in annual cycle in Europe between 1951-2016

[04] Wydział Nauk o Ziemi

Buras Sebastian Dr hab. Ewa Łupikasza, prof. UŚ
2018 Porównanie warunków aerosanitarnych w Krakowie i Katowicach oraz ich związek z cyrkulacją atmosfery ( 2006-2016) Domański Łukasz Dr hab. Ewa Łupikasza, prof. UŚ
2018 Relacje pomiędzy silnymi wyżami a temperaturą powietrza w Polsce w latach 2000-2016 Fluder Agnieszka Dr hab. Ewa Łupikasza, prof. UŚ
2019 Wpływ warunków klimatycznych na szerokość przyrostów rocznych Pinus mugo ze Szrenicy i Betulanana z rejonu Abisko Pawlik Iwona Dr hab. Magdalena Opała-Owczarek
2019 Wpływ ekstremalnych warunków klimatycznych na szerokość przyrostów rocznych sosny zwyczajnej Pinus sylvestris na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego Okońska Paulina Dr hab. Magdalena Opała-Owczarek
2019 Uwarunkowania meteorologiczne wypadków i kolizji w Katowicach oraz w województwie śląskim Renc Aleksandra Dr hab. Ewa Łupikasza, prof. UŚ
2019 Ocena zagrożeń meteorologicznych dla wybranych portów lotniczych w Polsce Paliga Anna Dr hab. Ewa Łupikasza, prof. UŚ
2019 Zmiany okresu wegetacyjnego w Polsce na tle Europy w okresie 1951-2016 Kuna Sara Dr hab. Ewa Łupikasza, prof. UŚ
2019 Bioklimatyczne uwarunkowania turystyki i rekreacji w województwie łódzkim Wojtczak Daria Dr hab. Ewa Łupikasza, prof. UŚ
2019 Uwarunkowania meteorologiczne wypadków i kolizji w Katowicach oraz w województwie śląskim Renc Aleksandra Dr hab. Ewa Łupikasza, prof. UŚ
2019 Ocena zagrożeń meteorologicznych dla wybranych portów lotniczych w Polsce Paliga Anna Dr hab. Ewa Łupikasza, prof. UŚ
2019 Zmiany okresu wegetacyjnego w Polsce na tle Europy w okresie 1951-2016 Kuna Sara Dr hab. Ewa Łupikasza, prof. UŚ
2019 Bioklimatyczne uwarunkowania turystyki i rekreacji w województwie łódzkim Wojtczak Daria Dr hab. Ewa Łupikasza, prof. UŚ
2019 Temperatura wierzchołków chmur burzowych jako wskaźnik występowania niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych Kurzak Michał Dr hab. Zuzanna Bielec-Bąkowska, prof. UŚ
2020 Występowanie postaci opadów w Polsce w latach 1966-2018 oraz ich związek z cyrkulacją atmosfery Ratajczak Anita Dr hab. Ewa Łupikasza, prof. UŚ
2020 Analiza przestrzenna miejskiej wyspy ciepła w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na podstawie zdjęć satelitarnych Renc Aleksandra Dr hab. Ewa Łupikasza, prof. UŚ
2020 Czasowo-przestrzenne zróżnicowanie promieniowania krótkofalowego (całkowitego) w rejonie Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie w latach 2008-2016 Zajączkowski Dariusz Dr hab. Ewa Łupikasza, prof. UŚ

 

 

 

 

 

 

Prace licencjackie 2002-2010

 

Rok Tytuł Nazwisko  studenta Imię     studenta Promotor
2002 Analiza zachmurzenia na przykładzie Kasprowego Wierchu i Śnieżki. Adamczyk Romana Dr Mieczysław Leśniok
2002 Wykorzystanie metod teledetekcyjnych w meteorologii i klimatologii. Grzelak Paulina Dr Mieczysław Leśniok
2002 Ekstremalne zjawiska pogodowe na obszarze Polski. Wożniak Mariusz Dr Mieczysław Leśniok
2002 Rozkład temperatury na obszarze Polski w latach 1997-2001. Wowk Marcin Dr Mieczysław Leśniok
2002 Termiczne pory roku w Polsce. Siurda Agata Dr Mieczysław Leśniok
2002 Warunki klimatyczne Raciborza w latach 1991-2000. Książek Justyna Dr Mieczysław Leśniok
2002 Metody badań warunków klimatyczno – aerosanitarnych obszarów miejsko – przemysłowych. Karbownik Katarzyna Dr Mieczysław Leśniok
2002 Występowanie frontów atmosferycznych nad Polską w roku 2001. Pudło Barbara Dr Mieczysław Leśniok
2002 Burze na obszarze Kotliny Sandomierskiej. Koper Agnieszka Dr Mieczysław Leśniok
2002 Wpływ orografii na kształtowanie się stosunków opadowych na przykładzie polskiej części Karpat. Szumilas Mirosław Dr Mieczysław Leśniok
2002 Zmiany termiki wód południowej części Morza Bałtyckiego. Płoński Marcin Dr Mieczysław Leśniok
2003 Charakterystyka warunków klimatycznych Suwałk. Guzowski Michał Dr Mieczysław Leśniok
2003 Charakterystyka klimatyczna Jeleniej Góry. Noga Przemysław Dr Mieczysław Leśniok
2003 Warunki klimatyczne Łysogór w latach 1958-1964. Leki Sabina Dr Mieczysław Leśniok
2003 Charakterystyka warunków klimatycznych Chojnic. Szmacińska Hanna Dr Mieczysław Leśniok
2003 Metody wydzieleń typów cyrkulacji atmosferycznej. Bodył Sabina Dr Ewa Łupikasza
2003 Charakterystyka warunków synoptycznych obszaru Polski w 2002 roku. Pańczyk Dagmara Dr Mieczysław Leśniok
2003 Zjawiska fenowe w Tatrach Polskich. Kozak Anna Dr Ewa Łupikasza
2003 Miejska Wyspa Ciepła. Szafrańska Maria Dr Ewa Łupikasza
2003 Trąby powietrzne – ich geneza i występowanie. Zawadzka Monika Dr Ewa Łupikasza
2003 Znaczenie ENSO w kształtowaniu klimatu. Łuczakowska Agnieszka Dr Ewa Łupikasza
2003 Kontynentalizm termiczny i pluwialny klimatu Polski. Purzecka Olga Dr Ewa Łupikasza
2003 Zmienność opadów atmosferycznych w Tatrach. Żurawski Sławomir Dr Ewa Łupikasza
2003 Pokrywa śnieżna w Tatrach. Muszyńska Anna Dr Mieczysław Leśniok
2003 Metody i oceny warunków bioklimatycznych oraz ich zastosowanie. Sawczyk Iwona Dr Ewa Łupikasza
2003 Zmienność warunków anemologicznych w Polsce. Kołodziejczyk Anna Dr Ewa Łupikasza
2003 Wpływ cyrkulacji monsunowej na przebieg opadów atmosferycznych. Tomaszek Monika Dr Ewa Łupikasza
2003 Warunki Klimatyczne Opola i Białegostoku. Patrzykowski Dominik Dr Mieczysław Leśniok
2003 Zastosowanie obrazów satelitarnych NOAA w klimatologii i meteorologii. Skiba Franciszek Dr Mieczysław Leśniok
2003 Zagrożenie środowiska przyrodniczego miasta Rybnik. Holek Tomasz Dr Mieczysław Leśniok
2003 Struktura układów chmurowych w układach cyklonalnych w świetle zdjęć satelitarnych. Łaskawiec Mateusz Dr Ewa Łupikasza
2004 Wybrane wskaźniki cyrkulacji atmosferycznej. Gapiński Radosław Dr Ewa Łupikasza
2004 Wpływ obszarów zurbanizowanych na wybrane elementy klimatu na przykładzie Krakowa. Kotarski Maciej Dr Ewa Łupikasza
2004 Burze w Polsce i zjawiska im towarzyszące Sęk Katarzyna Dr Ewa Łupikasza
2004 Charakterystyka mgieł w obszarach górskich na przykładzie Karkonoszy, Kik Tomasz Dr Ewa Łupikasza
2004 Zmiany i zmienność zachmurzenia na przykładzie Krakowa. Jachmowicz Jakub Dr Ewa Łupikasza
2004 Cyklony zwrotnikowych i pozazwrotnikowych szerokości geograficznych. Droździok Agnieszka Dr Ewa Łupikasza
2004 Upwellingi polskiego wybrzeża Bałtyku na podstawie zdjęć satelitarnych. Warski Marek Dr Ewa Łupikasza
2004 Charakterystyka porównawcza burz na przykładzie Katowic i Zakopanego. Piękoś Edyta Dr Mieczysław Leśniok
2004 Porównanie rozkładu opadów w Raciborzu i Rybniku w latach 1971-1980. Mucha Tomasz Dr Mieczysław Leśniok
2004 Zmiany stosunków opadowych na obszarze GOP. Koszykowski Maciej Dr Mieczysław Leśniok
2004 Rekonstrukcja klimatu Doliny Kamienicy Gorczańskiej na podstawie analizy przyrostów rocznych świerka pospolitego. Ptaszek Karolina Dr Mieczysław Leśniok
2004 Warunki klimatyczne miasta Racibórz w latach 1956-1965. Jarno Edyta Dr Mieczysław Leśniok
2004 Koncepcja stworzenia bazy danych środowiskowych GIS dla miasta Będzina. Zygmunt Klaudiusz Dr Mieczysław Leśniok
2004 Warunki klimatyczne Wojkowic w latach 1994-2003. Widerak Alina Dr Mieczysław Leśniok
2004 Warunki klimatyczne Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie w latach 1976-1983 i 1996-2003. Niedźwiedź Anna Dr Mieczysław Leśniok
2004 Opady jako element zagrożenia środowiska na przykładzie Jastrzębia Zdroju. Zarzycka Ewa Dr Mieczysław Leśniok
2004 Antropogeniczne przyczyny degradacji atmosfery. Chwalińska Sylwia Dr Mieczysław Leśniok
2004 Zastosowanie metody dendroklimatologicznej w rekonstrukcji klimatu na terenie Hali Gąsienicowej. Opała Magdalena Dr Mieczysław Leśniok
2004 Warunki klimatyczne Dąbrowy Górniczej-Ząbkowic. Babiarz Iwona Dr Mieczysław Leśniok
2005 Warunki klimatyczne Bytomia i Świerklańca. Smerlińska Katarzyna Dr Mieczysław Leśniok
2005 Warunki klimatyczne Bełchatowa w latach 1995-2004. Sójka Anna Dr Mieczysław Leśniok
2005 Widzialność w Katowicach w latach 1973-1982. Michałek Hanna Dr Mieczysław Leśniok
2005 Grubość i czas zalegania pokrywy śnieżnej w Katowicach w latach 1971-1980. Misiak Justyna Dr Mieczysław Leśniok
2005 Rozkład ciśnienia atmosferycznego nad Polską w latach 1956-1965. Materla Ewa Dr Mieczysław Leśniok
2005 Charakterystyka Portów lotniczych Polski ze szczególnym uwzględnieniem warunków klimatycznych. Kozak Agnieszka Dr Mieczysław Leśniok
2005 Warunki klimatyczne Katowic w latach 1956-1965. Kopeć Anna Dr Mieczysław Leśniok
2005 Warunki klimatyczne i zanieczyszczenie powietrza w Zabrzu w latach 1994-2003. Gorczyńska Marta Dr Mieczysław Leśniok
2005 Uwarunkowanie klimatyczne Alzacji i województwa śląskiego. Frysztacka Joanna Dr Mieczysław Leśniok
2005 Rozkład zachmurzenia w Karpatach i Sudetach w latach 1956-1965. Domagalska Martyna Dr Mieczysław Leśniok
2005 Charakterystyka porównawcza występowania burz na tle warunków klimatycznych Kotliny Sądeckiej i Jeleniogórskiej. Cupiał Anna Dr Mieczysław Leśniok
2005 Masy powietrza i fronty atmosferyczne kształtujące pogodę w Polsce w 2004 roku. Bartnik Agnieszka Dr Mieczysław Leśniok
2005 Analiza zachmurzenia w latach 1956-1965 na przykładzie Jastrzębia Zdroju i Katowic. Proksa Michał Dr Mieczysław Leśniok
2005 Warunki klimatyczne Gór Świętokrzyskich w latach 1956-65. Błaszkiewicz Monika Dr Mieczysław Leśniok
2005 Zróżnicowanie opadów w obrębie Kotliny Kłodzkiej i Kotliny Żywieckiej w latach 1971-1980. Tomaszkiewicz Magdalena Dr Mieczysław Leśniok
2005 Analiza rozkładu burz na terenie Jastrzębia Zdroju i Katowic w latach 1970-1979. Korzec Magdalena Dr Mieczysław Leśniok
2005 Charakterystyka opadów w Katowicach w latach 1947-2002. Łucka Marcin Dr Mieczysław Leśniok
2005 Charakterystyka warunków klimatycznych w profilu Racibórz, Jastrzębie Zdrój, Pszczyna w latach 1957-1965. Nowak Mariusz Dr Mieczysław Leśniok
2005 Warunki klimatyczne Gliwic i Dąbrowy Górniczej w latach 1956-1965. Szmigiel Krzysztof Dr Mieczysław Leśniok
2005 Warunki anemologiczne Kasprowego Wierchu i Śnieżki w latach 1956-1965. Futkowski Paweł Dr Mieczysław Leśniok
2005 Warunki klimatyczne Kłodzka. Barclay Emil Dr Mieczysław Leśniok
2005 Warunki klimatyczne Olkusza w latach 1959-1965. Dobrowolski Paweł Dr Mieczysław Leśniok
2005 Zaleganie pokrywy śnieżnej w profilu Gliwice, Katowice, Dąbrowa Górnicza w latach 1971 – 1980. Bałdys Marcin Dr Mieczysław Leśniok
2005 Zmienność elementów klimatycznych województwa śląskiego w latach 1956 – 1965 na przykładzie Częstochowy, Katowic i Bielska-Białej. Ceglarek Łukasz Dr Mieczysław Leśniok
2005 Charakterystyka klimatu Roztocza w latach 1958 – 1965. Grzyb Marcin Dr Mieczysław Leśniok
2005 Wybrane elementy degradacji środowiska miasta Jastrzębie Zdrój. Gazda Dawid Dr Mieczysław Leśniok
2005 Charakterystyka porównawcza występowania burz na tle warunków klimatycznych Kotliny Sądeckiej i Jeleniogórskiej. Cupiał Anna Dr Mieczysław Leśniok
2006 Wieloletnia zmienność temperatury powietrza w Europie w wybranym przekroju równoleżnikowym w latach 1961-1990. Koćwin Krzysztof Dr Zuzanna Bielec-Bąkowska
2006 Susze w Polsce. Opiłka Kinga Dr Zuzanna Bielec-Bąkowska
2006 Dni gorące i upalne w Sosnowcu w latach 2000-2004 na tle sytuacji synoptycznych. Fudała Marta Dr Zuzanna Bielec-Bąkowska
2006 Wieloletnia zmienność temperatuty na wybranych stacjach górskich w latach 1951-1980. Woźnica Krzysztof Dr Zuzanna Bielec-Bąkowska
2006 Lokalizacja ośrodków sportów zimowych w Karpatach na tle warunków klimatycznych. Kołdon Aneta Dr Zuzanna Bielec-Bąkowska
2006 Powodzie w Polsce. Krzemień Renata Dr Zuzanna Bielec-Bąkowska
2006 Meteorologia w starożytności. Król Beata Dr Zuzanna Bielec-Bąkowska
2006 Zmiany klimatu w historii Ziemi. Łukasiewicz Joanna Dr Zuzanna Bielec-Bąkowska
2006 Warunki meteorologiczne sprzyjające i niesprzyjające lotom szybowcowym. Pasek Monika Dr Zuzanna Bielec-Bąkowska
2006 Metody obserwacji zachmurzenia. Dąbek Monika Dr Zuzanna Bielec-Bąkowska
2007 Analiza porównawcza współczesnego zróżnicowania zanieczyszczenia atmosfery nad GOP, z okresem przed restrukturyzacja przemysłu. Hubicki Tomasz Dr Ewa Łupikasza
2007 Porównanie temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w różnych typach klimatu zwrotnikowego. Kowalska Paulina Dr Zuzanna Bielec-Bąkowska
2007 Charakterystyka okresu bezprzymrozkowego w Sosnowcu w latach 2000-2006. Fiedorowicz Mateusz Dr Zuzanna Bielec-Bąkowska
2007 Charakterystyka wybranych elementów meteorologicznych w obszarach klimatu monsunowego. Siwkowska Aleksandra Dr Zuzanna Bielec-Bąkowska
2007 Zróżnicowanie topoklimatyczne nieczynnego wyrobiska Blachówka w Bytomiu. Pietruszewska Anna Dr Zuzanna Bielec-Bąkowska
2007 Prównanie opadów atmosferycznych w Łebie i Zakopanem w latach 1969-1998. Ziaja Wanda Dr Zuzanna Bielec-Bąkowska
2007 Burze nad Polską na obrazach satelitarnych. Krupa Romana Dr Zuzanna Bielec-Bąkowska
2007 Wyjątkowe zdarzenia meteorologiczne i klimatologiczne w Polsce w świetle sytuacji synoptycznej w latach 2000-2006. Kiełpińska Aleksandra Dr Zuzanna Bielec-Bąkowska
2007 Wieloletnie zmiany zasięgu i natężenia dziury ozonowej oraz jej zagrożenia dla środowiska. Stola Roksana Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2007 Geneza i przebieg globalnego ocieplenia klimatu oraz jego skutki dla środowiska i gospodarki. Nowak Tomasz Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2007 Cechy charakterystyczne klimatu obszarów zurbanizowanych ze szczególnym uwzględnieniem miejskiej wyspy ciepła. Lasak Małgorzata Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
2007 Porównanie temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w różnych typach klimatu zwrotnikowego. Kowalska Paulina Dr Zuzanna Bielec-Bąkowska
2008 Porównanie klimatu wybranych obszarów strefy pasatowej. Trzuskolas Kinga Dr Zuzanna Bielec-Bąkowska
2008 Częstość występowania wiatru o prędkości większej od 5 m/s w Sosnowcu, w latach 2003-2006. Krzysteczko Łukasz Dr Zuzanna Bielec-Bąkowska
2008 Wybrane warunki bioklimatyczne w Sosnowcu na tle Polski. Zimnol Jan Dr Zuzanna Bielec-Bąkowska
2008 Charakterystyka zachmurzenia w strefie frontów atmosferycznych na podstawie zdjęć satelitarnych NOAA. Sroka Agnieszka Dr Zuzanna Bielec-Bąkowska
2008 Wpływ warunków klimatycznych na lokalizacje elektrowni wiatrowych i słonecznych. Opiełka Witold Dr Zuzanna Bielec-Bąkowska
2008 Charakterystyka porównawcza bioklimatycznych właściwości wybranych uzdrowisk Polski. Mazurek Michał Dr Zuzanna Bielec-Bąkowska
2008 Warunki klimatyczne Wisły w latach 1961-1990. Gadacz Piotr Dr Zuzanna Bielec-Bąkowska
2008 Typy sytuacji synoptycznych towarzyszące występowaniu mroźnych i gorących typów pogody. Dobrowolska Ksenia Dr Zuzanna Bielec-Bąkowska
2008 Termiczne pory roku w górach. Kiermasz Grażyna Dr Zuzanna Bielec-Bąkowska
2008 Wpływ warunków meteorologicznych na lot samolotu liniowego. Bojanek Grzegorz Dr Zuzanna Bielec-Bąkowska
2008 Rozkład opadów na Płaskowyżu Rybnickim w latach 1961-1990. Pacan Anna Dr Mieczysław Leśniok
2008 Satelitarne obrazy mgieł nad Polską. Niemczyk Elżbieta Dr Artur Widawski
2008 Wykorzystanie Geograficznych Systemów Informacyjnych w meteorologii i klimatologii. Wróbel Mariusz Dr Artur Widawski
2008 Charakterystyka warunków klimatycznych międzynarodowego portu lotniczego w Katowicach Pyrzowicach. Pobocha Izabela Dr Artur Widawski
2008 Współczesne zmiany klimatyczne w rejonach wysokogórskich Europy. Trzaskalik Anna Dr Artur Widawski
2008 Wpływ inwersji temperatury na zanieczyszczenia powietrza w Sosnowcu. Kamińska Magdalena Dr Artur Widawski
2008 Dynamika zjawisk Fenowych w Tatrach w latach 1999-2007. Dyrda Agnieszka Dr Artur Widawski
2009 Ocena warunków klimatycznych dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego. Duszyński Łukasz Dr Artur Widawski
2009 El Nino i La Nina i ich wpływ na ekstremalne zjawiska pogodowe. Toloch Aneta Dr Artur Widawski
2009 Metody określania wybranych wskaźników bioklimatycznych i ich wpływ na organizm człowieka. Ludyga Anna Dr Artur Widawski
2009 Metody prognozowania pogody. Marzec Natalia Dr Artur Widawski
2009 Kryteria wydzielania regionów klimatycznych w Polsce. Heder Arkadiusz Dr Artur Widawski
2009 Współczesne zmiany klimatyczne atlantyckiego sektora Arktyki. Kłobusek Dawid Dr Artur Widawski
2010 Układy baryczne na mapach synoptycznych. Becker Katarzyna Dr Artur Widawski
2010 Naturalne i antropogeniczne zmiany klimatu. Kuna Justyna Dr Artur Widawski
2010 Miejska wyspa ciepła. Plewnia Dorota Dr Artur Widawski
2010 Naturalne czynniki zmian klimatu. Durnaś Sylwia Dr Artur Widawski
2010 Warunki pogodowe mające wpływ na żeglugę dalekomorską. Moroń Barbara Dr Artur Widawski
2010 Zróżnicowanie temperatury i opadów atmosferycznych w klimacie śródziemnomorskim. Rachuba Damian Dr Artur Widawski
2010 Klimat województwa śląskiego. Kania Piotr Dr Artur Widawski
2010 Mechanizm działania oraz skutki występowania ENSO. Szabelak Dagmara Dr Artur Widawski
2010 Klimat Karpat Polskich. Kuś Tymoteusz Dr Artur Widawski
2010 Prądy morskie Atlantyku i ich wpływ na wybrane obszary Świata. Fijałkowska Katarzyna Dr Artur Widawski
2010 Dni upalne i bardzo mroźne w Łodzi w latach 1951 – 2006. Sitko Hanna Dr Artur Widawski
2010 Zmienność temperatury w przypowierzchniowej warstwie powietrza w Sosnowcu, w latach 2000-2006. Wieczorek Dominika Dr Zuzanna Bielec-Bąkowska

 

 

 

 

Prace licencjackie 2010-2020

 

Rok Tytuł pracy Nazwisko  studenta Imię    studenta Promotor
2011 Przejściowość klimatu Polski. Radko Magdalena Dr Artur Widawski
2011 Ekstremalne prędkości wiatrów występujące w Polsce. Szul Małgorzata Dr Artur Widawski
2011 Wpływ Morza Bałtyckiego na klimat terenów przyległych. Sojka Barbara Dr Artur Widawski
2011 Klimat Polskich Karkonoszy. Walusiak Anna Dr Artur Widawski
2011 Fronty atmosferyczne. Pietrakowska Marta Dr Artur Widawski
2011 Efekt cieplarniany. Kansy Małgorzata Dr Artur Widawski
2011 Burze w Polsce. Wróbel Bartosz Dr Artur Widawski
2011 Zanieczyszczenia pyłowe na terenie województwa Śląskiego. Prowancka Elżbieta Dr Artur Widawski
2011 Trąby powietrzne nad Polską w latach 2009-2010. Kamiński Paweł Dr Artur Widawski
2011 Transformacje mas powietrza nad Europą. Oko Wiktoria Dr Artur Widawski
2011 Zjawiska atmosferyczne występujące na Kasprowym Wierchu. Kinga Mazurek Dr Artur Widawski
2011 Cyklony tropikalne na przykładzie huraganu Katrina. Dołęga Joanna Dr Artur Widawski
2011 Wpływ erupcji wulkanicznych na zmiany klimatu. Góral Krzysztof Dr Artur Widawski
2011 Dziura ozonowa. Czajer Justyna Dr Artur Widawski
2011 Prognostyki i ich sprawdzalność. Kmieciak Alicja Dr Artur Widawski
2012 Tornada w Polsce i na świecie. Harazin Małgorzata Dr Zuzanna Bielec-Bąkowska
2012 Zmiany zanieczyszczenia powietrza w województwie śląskim w latach 1990-2010. Janocha Karina Dr Zuzanna Bielec-Bąkowska
2012 Cyklony tropikalne i pozazwrotnikowe. Jarzębska Żanata Dr Zuzanna Bielec-Bąkowska
2012 Charakterystyka klimatu Polski – różnice pomiędzy Polską Północną a Południową. Korus Karolina Dr Zuzanna Bielec-Bąkowska
2012 Czynniki wpływające na klimat miasta na przykładzie Katowic. Ślewa Natalia Dr Zuzanna Bielec-Bąkowska
2012 Chmury a prognoza pogody. Trębacz Małgorzata Dr Zuzanna Bielec-Bąkowska
2012 Geomorfologiczna mapa Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego – opracowanie. Tuszycki Mateusz Wadas Mateusz Dr Zuzanna Bielec-Bąkowska
2012 Badania struktury promieniowania i warunków anemologicznych w obrębie Parku Naukowo-Technologicznego „Euro-Centrum” w Katowicach dla potrzeb oceny zasobów odnawialnych źródeł energii. Waniek Katarzyna Dr Zuzanna Bielec-Bąkowska
2012 Wykorzystanie prądów powietrznych w lotnictwie szybowcowym. Kowalczyk Karol Dr Artur Widawski
2012 Klimat uzdrowisk nadmorskich. Nowakowski Grzegorz Dr Artur Widawski
2012 Sztormy na Bałtyku. Pabian Ewa Dr Artur Widawski
2012 Bioklimatyczne uwarunkowania turystyki i rekreacji na polskim środkowym wybrzeżu Bałtyku i w Tatrach. Łazaj Karolina Dr Artur Widawski
2012 Pokrywa śnieżna w Tatrach Polskich. Piontek Krystian Dr Artur Widawski
2012 Wybrane sytuacje pogodowe nad Polską na obrazach satelitarnych. Karwacki Karol Dr Artur Widawski
2013 Zarys historii obserwacji meteorologicznych w Polsce i na Świecie. Kędys Klaudia Dr Artur Widawski
2013 Odnawialne źródła energii. Nowak Agata Dr Artur Widawski
2013 Fenologiczne pory roku w Polsce. Leksy Marzena Dr Artur Widawski
2013 Wybrane zjawiska optyczne w atmosferze. Gryncewicz Paulina Dr Artur Widawski
2013 Zmiany przebiegu elementów meteorologicznych pod wpływem zabudowy miejskiej. Jędruch Anna Dr Artur Widawski
2013 Trąby powietrzne w Polsce w latach 2007-2012. Małuch Kondrad Dr Artur Widawski
2013 Absolutne ekstrema meteorologiczne w Polsce (1901-2012) na tle warunków klimatycznych. Czarnik Paweł Dr Artur Widawski
2013 Najbardziej zanieczyszczone miasta kontynentu azjatyckiego. Dumin Rafał Dr Artur Widawski
2013 Teoria falowa. Powstawanie układów niżowych w średnich szerokościach geograficznych. Wnętrzak Marlena Dr Artur Widawski
2013 Przyczyny i skutki najsilniejszych trzęsień ziemi w historii. Opis na wybranych przykładach. Rzeszowski Rafał Dr Artur Widawski
2013 Działalność deweloperska w Dąbrowie Górniczej w latach 2010-2014. Kowalczewska Dominika Dr Artur Widawski
2014 Czym Turcja może jeszcze zaskoczyć? Szastak Marta Dr Artur Widawski
2014 Zlodzenie morza Bałtyckiego w latach 2008/9-2013/14. Maciak Monika Dr Artur Widawski
2014 Charakterystyka wód leczniczych w uzdrowiskach Kotliny Kłodzkiej. Skowroński Michał Dr Artur Widawski
2014 Turystyka pielgrzymkowa i religijna na terenie województwa śląskiego. Szymura Michał Dr Artur Widawski
2014 Górnictwo i hutnictwo w Tatrach. Ulfik Agnieszka Dr Artur Widawski
2014 Osuwisko w masywie góry Kamień. Papciak Tomasz Dr Artur Widawski
2014 Wykorzystanie Geograficznych Systemów Informacyjnych w życiu codziennym. Tusińska Justyna Dr Artur Widawski
2014 Porównanie dwóch największych tsunami z ostatniego półwiecza. Czech Andrzej Dr Artur Widawski
2015 Huragan Katrina – geneza, charakterystyka meteorologiczna i skutki. Kajdas Joanna Dr Małgorzata Falarz
2015 Meteorologiczne uwarunkowania ruchu turystycznego w polskich Tatrach. Kajdas Katarzyna Dr Małgorzata Falarz
2015 Jaskinie Doliny Kościeliskiej – geneza, ukształtowanie, warunki mikroklimatyczne. Moskal Mateusz Dr Małgorzata Falarz
2015 Wpływ wybuchów wulkanów na warunki klimatyczne. Sapa Dorota Dr Małgorzata Falarz
2015 Ekstremalne warunki termiczne i opadowe województwa śląskiego. Sykulski Patryk Dr Małgorzata Falarz
2015 Utrudnienia w ruchu lotniczym spowodowane występowaniem mgły na lotniskach w Krakowie i Katowicach. Kluczny Magdalena Dr Małgorzata Falarz
2015 Warunki klimatyczne szczytów Alp Austriackich (na przykładzie stacji meteorologicznej Sonnblick). Chrobak Marzena Dr Małgorzata Falarz
2015 Miejska wyspa ciepła we Wrocławiu i w Warszawie – studium porównawcze. Cupiał Dawid Dr Małgorzata Falarz
2015 Warunki klimatyczne i bioklimatyczne uzdrowiska górskiego (Krynica – Zdrój) i nadmorskiego (Kołobrzeg). Kulpa Monika Dr Małgorzata Falarz
2015 Warunki bioklimatyczne Krakowa i Wrocławia – studium porównawcze. Kot-Gwóźdź Dagmara Dr Małgorzata Falarz
2016 Zanieczyszczenie powietrza w konurbacji katowickiej w latach 2005-2015 z uwzględnieniem epizodów smogowych. Domański Łukasz Dr Artur Widawski
2016 Mikroklimat wybranych jaskiń w Polsce. Gawron Grzegorz Dr Artur Widawski
2016 Lawiny w Tatrach. Szopa Stefan Dr Artur Widawski
2016 Silne wyże w Polsce w latach 2011-2015. Fluder Agnieszka Dr Artur Widawski
2016 Biometeorologia człowieka. Mikowska Paulina Dr Artur Widawski
2016 Uprawy winorośli i produkcja wina w Europie. Kuna Sara Dr Artur Widawski
2016 Częstość występowania burz w Karpatach Zachodnich w latach 2000-2014. Mirończuk Wojciech Dr Artur Widawski
2016 Ozon w atmosferze. Buras Sebastian Dr Artur Widawski
2016 Zjawiska meteorologiczne jako zagrożenie dla ruchu lotniczego. Paliga Anna Dr Artur Widawski
2016 Warunki klimatyczne Doliny Śmierci. Biesmer Alicja Dr Małgorzata Falarz
2016 Warunki synoptyczne i zmienność występowania burz w Polsce. Paradowska Natalia Dr Małgorzata Falarz
2017 Cyrkulacja atmosferyczna nad Spitsbergenem w okresie od 1997 do 2016 roku. Renc Aleksandra Dr Artur Widawski
2017 Temperatury ekstremalne w Sosnowcu w latach 2000-2016. Zajączkowski Dariusz Dr Artur Widawski
2017 Parametry troposfery warunkujące powstawanie różnych typów burz w Polsce. Kurzak Michał Dr Artur Widawski
2017 Zmiany klimatyczne w Atlantyckim Sektorze Arktyki. Nowak Jolanta Dr Artur Widawski
2017 Kolektory słoneczne jako źródło energii odnawialnej w Polsce. Szuster Paweł Dr Artur Widawski
2017 Tornada w Stanach Zjednoczonych w latach 1950-2015. Mieruszyński Aleksander Dr Artur Widawski
2018 Zmienność opadów atmosferycznych w rejonie Jeziora Goczałkowickiego w latach 2010-2015.

 

Madura Joanna Dr Artur Widawski
2018 Głębokie układy niskiego ciśnienia na terenie Polski w latach 2012-2017. Grzesik Rafał Dr Artur Widawski
2018 Monitoring jakości powietrza w województwie śląskim. Miernik Kornelia Dr Artur Widawski
2019 Występowanie burz w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem bow echo i derecho. Koziorowski bartosz Dr Artur Widawski
2019 Identyfikacja i charakterystyka wybranych cyklonów tropikalnych przemieszczających się na północno-wschodniej części Atlantyku. Staszczyk Piotr Dr Artur Widawski
2019 Ekstremalne zjawiska pogodowe na Górnym Śląsku i Zagłębiu w latach 2000-2018. Grima Monika Dr Artur Widawski
2019 Zachmurzenie ogólne oraz jego rodzaje w Katowicach w latach 2009-2018. Gapińska Maja Dr Artur Widawski
2019 Stan obecny i perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce. Sobusiak Angelika Dr Artur Widawski
2020 Wysokościowe zróżnicowanie prędkości wiatru w Sosnowcu w latach 2000-2019 Mikołajczyk Sebastian Dr Artur Widawski
2020 Występowanie mgieł w Katowicach w latach 2010-2019 Pardon Magdalena Dr Artur Widawski
2020 Energia wiatrowa w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju Polaczek Tomasz Dr Artur Widawski
2020 Termika sezonów letnich i zimowych w Katowicach w wieloleciu 1951-2020 Bartula Bartosz Dr Artur Widawski
2020 Adaptacja obszarów miejskich do skutków zmian klimatycznych Dyrda kajetan Dr Artur Widawski

 

Prace inżynierskie 2010-2020

 

Rok Tytuł pracy Nazwisko  studenta Imię    studenta Promotor
2019 Wpływ zagrożeń wiatrowych na drzewostan lasu Kuźni Raciborskiej Drozdowska Wanda Dr hab. Zuzanna Bielec-Bąkowska, prof. UŚ
2019 Analiza wpływu warunków meteorologicznych na stężenie pyłu zawieszonego PM10 w Katowicach i Złotym Potoku z wykorzystaniem modelu Hysplit Gałka Pamela Dr hab. Magdalena Opała-Owczarek
2019 Analiza wpływu warunków meteorologicznych na stężenia pyłu zawieszonego PM10 w Zakopanem w latach 2009-2017 z wykorzystaniem modelu HYSPLIT Przewłoka Mateusz Dr hab. Magdalena Opała-Owczarek
2020 Wykorzystanie przyrostów rocznych brzozy jako bioindykatora zanieczyszczeń środowiska na obszarach zdegradowanych (na przykładzie hałd na Wełnowcu) Romański Przemysław Dr hab. Magdalena Opała-Owczarek
2020 Warunki bioklimatyczne a samopoczucie człowieka na przykładzie Bielska-Białej Fiedor Artur Dr hab. Zuzanna Bielec-Bąkowska, prof. UŚ
2020 Uwarunkowania bioklimatyczne turystyki w Bieszczadach Grzesiak Paulina Dr hab. Zuzanna Bielec-Bąkowska, prof. UŚ
2020 Zagrożenia opadami gradu w województwie śląskim na przykładzie gradobicia z dnia 10.06.2013 r. w Tychach Szołtys Hanna Dr hab. Zuzanna Bielec-Bąkowska, prof. UŚ
2020 Gołoledź jako zagrożenie w działalności człowieka Fickowski Michał Dr hab. Zuzanna Bielec-Bąkowska, prof. UŚ
2020 Zasięg i stopień intensywności oddziaływania fenów na podstawie profilów: Kasprowy Wierch – Częstochowa i Śnieżka – Zielona Góra Płonka Beata Dr hab. Zuzanna Bielec-Bąkowska, prof. UŚ
2021 Bioklimatyczne uwarunkowania różnych form rekreacji w Dolinie Trzech Stawów Lebioda Karolina Dr Artur Widawski
2021 Próba oszacowania zanieczyszczenia powietrza w warstwie granicznej powietrza w okolicach Katowic na podstawie pomiarów balonowych Maj Agnieszka Dr hab. Zuzanna Bielec-Bąkowska, prof. UŚ
2021 Powodzie miejskie jako zagrożenie meteorologiczne na przykładzie Katowic Sojka Patryk Dr hab. Zuzanna Bielec-Bąkowska, prof. UŚ
2021 Warunki meteorologiczne a wykonywanie lotów w Polsce południowej Żernik Kinga Dr hab. Zuzanna Bielec-Bąkowska, prof. UŚ